SKUPIENIE UWAGI

Skupienie uwagi na jednym, wy­branym środowisku jest także dobrym punktem wyj­ściowym do badań ekologicznych, gdyż jak wspomi­naliśmy w rozdziale 1, w różnych środowiskach po­szczególne czynniki i procesy ekologiczne mają różną wartość względną. I tak np. modele przedstawione na rysunku uwidoczniają, że w pewnych sytua­cjach zasadniczą rolę w kontrolowaniu liczebności po­pulacji odgrywają czynniki fizyczne, a w innych czyn­niki biologiczne (sukcesja, konkurencja, drapieżni- ctwo itd.). Omówienie składu gatunkowego, produk­tywności, czynników ograniczających, a także wpły­wu człowieka w różnych częściach biosfery wypełni­łoby wiele tomów; mamy nadzieję, że ten krótki roz­dział zachęci do dalszego czytania i lepszego zrozumie­nia zależności między człowiekiem a krajobrazem. Za­mieszczony na końcu książki spis lektury zapewnia dostateczną ilość wiadomości faktycznych, pobudza do myślenia i pomaga w zrozumieniu otaczającej nas przyrody.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!