OSTRE OSCYLACJE

W tym ostatnim przypadku otrzymamy w wyniku ostre oscylacje wielkości populacji ofiary, a jeśli dra­pieżca nie ma do dyspozycji innego pokarmu, także oscylacje populacji drapieżcy; 2) drapieżca działa re­gulujące na populację ofiary pomagając w utrzymaniu jej wielkości na poziomie nie przekraczającym dostęp­nych jej zasobów pokarmowych; innymi słowy, dra­pieżca bierze udział w utrzymywaniu populacji ofiary w stanie równowagi; 3) drapieżca nie działa na popu­lację ofiary ani silnie ograniczająco, ani reguluj ąco.Wystąpienie którejś z wyżej wymienionych sytuacji dla danej pary oddziałujących na siebie gatunków lub grup gatunków zależy od stopnia wrażliwości ofiary na presję drapieżcy, od stosun­ku poziomów zagęszczenia obydwu po­pulacji i od przepływu energii z ofiary d o d r a p i e ż c y.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)