MODELE WZROSTU POPULACJI

Na jednej osi wykresu odłożone jest całkowite zagęsz­czenie populacji, na drugiej tempo przyrostu na jed­nostkę populacji (na osobnika, parę, 100 osobników lub inną dogodną jednostkę). W samoregulującym ty­pie populacji, tzn. typie, w którym tempo przyrostu jest odwrotnie zależne od zagęszczenia, liczba nowych osobników wchodzących do populacji maleje wraz ze wzrostem zagęszczenia . W typie niezależnym od zagęszczenia, tzn. bez autoregulacji tempo przyrostu na osobnika utrzymuje się na wyso­kim poziomie aż do osiągnięcia wysokiego zagęszcze­nia ; znaczy to, że przyrost całej populacji do tego momentu jest geometryczny. I wresz­cie krzywa 3 przedstawia typ Alleego; w tym przy­padku tempo przyrostu na osobnika jest początkowo wprost proporcjonalne do zagęszczenia, a następnie odwrotnie proporcjonalne; optimum tempa przyrostu populacja osiąga przy średnich zagęszczeniach.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)