ISTNIENIE STANU

Wiadomo już, że klimaks jest względnie stałym sta­nem w porównaniu z pionierskimi stadiami sukcesji i że może istnieć stosunkowo długo; nie wiadomo nato­miast, czy może istnieć całkowicie samowystarczalna i stabilna biocenoza nawet przy założeniu, że miej­scowy klimat nie zmienia się. Jest to być może pro­blem bardziej akademicki niż praktyczny, gdyż róż­nego rodzaju katastrofy bądź naturalne, bądź powodo­wane działalnością człowieka skracają życie wszystkich biocenoz. Obserwacje przeprowadzane w bardzo sta­rych lasach sugerują, że mogą tu występować samo- unicestwiające zmiany biologiczne, które w stosunku do osobnika nazwalibyśmy starzeniem się. Stare, umie- tające drzewa mogą być nie całkowicie zastępowane przez młode lub regeneracja składników odżywczych może być zbyt powolna,powodując obniżenie tempa ca­łego metabolizmu. W tej chwili niewiele mamy takich danych, lecz byłoby rzeczą dziwną, gdyby biocenozy nie podlegały stopniowemu starzeniu się po osiągnięciu dojrzałości, podobnie jak osobniki.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!