KOSZAŁEK - gazetka szkolna

Aktualności 2017/2018


Aktualności 2017/2018 /Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

nauczyciela wychowania przedszkolnego – 6 etatów

  1. 1.   Miejsce wykonywania pracy:

Punkt Przedszkolny w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach

  26-004 Bieliny ul. Partyzantów 17

  1. 2.   Stanowisko: nauczyciel przedszkola.      
  2. 3.   Okres zatrudnienia: od 4 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r .     
  3. 4.   Podstawa zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.      
    1. 5.   Wymagania niezbędne związane ze stosunkiem pracy:

1)   posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska w przedszkolu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz.U z 2015 r.poz.1264).

2)   spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola.

  1. 6.   Wymagania dodatkowe:

1)   ukończenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

2)   doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

3)  uprawnienia do nauki  języka angielskiego

 

  1. 7.   Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,

2)   życiorys – curriculum vita,

3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego,

4)  kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

5)  kopie świadectw pracy,

6)  zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,

7)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),

9)   oświadczenie kandydata o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) w celach naboru na stanowisko nauczyciela przedszkola.

  1. 8.   Inne informacje:

1)   z kandydatami wyłonionymi w drodze naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25.07.2017 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach

2)   wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły,

3)    oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,

4)   wszelkie kserokopie składanych dokumentów muszą być przez kandydata własnoręcznie potwierdzone o ich zgodności z oryginałem i opatrzone datą oraz podpisem.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach w godzinach 8-14 lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach 26-004 Bielinyw terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00.

Na kopercie należy podać: adres zwrotny i numer telefonu kontaktowego oraz umieścić dopisek: ”Nabór na stanowisko nauczyciela przedszkola” Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowejim. Jana Pawła II w Bielinach 26-004 Bieliny.

Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach

 

 

« powrót do listy


Ogłoszenie o naborze , ,


Odwiedziny od 06.12.2007
0010330


 
 
Lipiec 2018
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce