/Koła zaintersowań w II semestrze 2015/2016

KOŁO PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNEGO „KUŹNIA TALENTÓW”

 ROK SZKOLNY  2015/2016

 

W ciągu roku szkolnego zajęcia koła odbywały się systematycznie w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Były to spotkania rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie oraz z zakresu projektowania i wykonywania scenografii na uroczystości szkolne i środowiskowe. Jako nowość wprowadzone zostały elementy zajęć z fotografowania i obróbki cyfrowej.

 

Uczestniczyli  w nich uczniowie z klas I, II i III.

 

Głównym celem zajęć było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych uczniów, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia. Możliwe to było dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych.

 

 Uczniowie uczestniczący na zajęciach rozwijali  swoje zainteresowania artystyczne. Atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u uczniów radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, przypadających świąt  oraz zainteresowań uczestników. Ta różnorodność tematyczna stworzyła możliwość do wprowadzania i poznawania przez uczniów wielu technik plastycznych, które ze względu na wiele czynników trudno zrealizować podczas zajęć lekcyjnych. Uczestnicy zajęć eksperymentowali tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace. Kształcili  zmysł komponowania, rozwijali wrażliwość estetyczną. Czynniki te sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów, rozbudzały ich pasję poznawczą, pozwoliły  uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia jak również poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków. Efektem pracy koła były sukcesy plastyczne i fotograficzne oraz ogromna satysfakcja uczestników.

 

  • Kamila Serek  - III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Pamięć przeszłości” skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach;
  • Zuzanna Góra – II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn: „Chroń lasy przed pożarem” organizowanym przez Lasy Państwowe w Nadleśnicwie Łagów;
  • Szkolny Konkurs Plastyczny pt.: „Chrzest Polski w moich oczach”

 

Systematycznie prowadzone wystawy prac plastycznych na tablicy w sali 1 oraz prezentacja prac stała się swoistą promocją uzdolnień uczestników zajęć.

 

Edyta A. Góra

 


Zajęcia dodatkowe z matematyki

Odbywały się w pierwszym semestrze w wymiarze 2 godzin tygodniowo we wtorki. Pierwsza godzina przeznaczona była na zajęcia wyrównawcze.Na zajęcia te uczęszczali uczniowie klasy 2a i 2b, którzy mają trudności w nauce a wymagają szczególnej troski w osiągnięciu poziomu wymagań koniecznych i podstawowych. Druga godzina przeznaczona była dla uczniów zainteresowanych matematyką, którzy chcieli poszerzyć swoje wiadomości. Uczniowie Ci przygotowywali się do konkursów matematycznych.

 Anna Bąk


            DZIAŁALNOŚĆ KOŁA HISTORYCZNEGO 2015/2016

 

Zajęcia Koła Historycznego w roku szkolnym 2015/2016 odbywały się regularnie w czwartki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej, i często w inne dni w razie potrzeb.

Praca z uczniem zdolnym przyniosła bardzo pozytywny efekt w postaci dwóch tytułów Laureata XII Konkursu Historycznego- uzyskali je :Hubert Armata z klasy IIIa i Adrian Ołubiec Z klasy IIId. Ponadto, Adrian Ołubiec uzyskał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "W 1050 rocznicę chrztu Polski".

Sukcesem w pracy z uczniem słabym jest to, że wszyscy uczniowie gimnazjum uzyskali pozytywną ocenę na koniec roku z historii.

 

Marzena Chruściel


 Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Spotkania Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody odbywają się raz w miesiącu w czwartki. Realizujemy na nich program koła. Uczniowie pogłębiają wiedzę na temat:
- ekologii,
- historii ochrony przyrody w Polsce,
- form ochrony przyrody w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu,
- globalnych i lokalnych zagrożeń środowiska naturalnego.

W pozostałe czwartki i wtorki  odbywają się zajęcia Koła Biologicznego. W czasie zajęć uczniowie doskonalą umiejętności:

-   posługiwania się terminologią biologiczną,
-  opisywania i rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt,
- odczytywania, analizowania i interpretowania informacji tekstowych, graficznych i liczbowych,
- korzystania z różnych materiałów źródłowych,
- formułowania wniosków i opinii,
- zajmowania określonego stanowiska przy rozwiązywaniu problemów.

     Zdobytą wiedzę i umiejętności  uczniowie wykorzystują w przygotowaniach do konkursów przedmiotowych i tematycznych. W tym roku szkolnym członkowie SK LOP Gimnazjum w Bielinach zajęli III miejsce w konkursie na  prezentację multimedialną pt. „Jodła- nieodłączny symbol świętokrzyskich lasów.” organizowanym przez Świętokrzyski Park Narodowy. W ramach Programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego uczniowie naszego gimnazjum w zespołach czteroosobowych przygotowywali prezentacje multimedialne przedstawiające jodłę pospolitą jako najczęściej spotykane drzewo w ŚPN, ukazujące historię jej ochrony w świętokrzyskich lasach, znaczenie przyrodnicze i kulturowe.
Nagrodzoną prezentację wykonał zespół uczniów w składzie: Jakub Kot, Karolina Mochocka, Cezary Olejarczyk i Zuzanna Wiącek. Uczniowi zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami  rzeczowymi.
Do etapu powiatowego XIII Konkursu  Biologicznego zakwalifikowali się   Klaudia Borycka uczennica kl. II e, Magdalena Czekaj uczennica kl. II c i Krzysztof Stachera uczeń kl. III a. Wszyscy uzyskali bardzo dobre wyniki. Finalistką XIII Konkursu  Biologicznego została Klaudia Borycka.
Część zajęć ma charakter wyrównawczy: analizujemy  sprawdziany, uczniowie mają możliwość poprawy wyników, które ich nie satysfakcjonują.

Małgorzata Winiarska


Koło języka niemieckiego 

Koło języka niemieckiego odbywało się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Brali w nim udział uczniowie klas I i II.
Program zajęć ukierunkowany był na usprawnienie ćwiczonych na lekcjach jęz. niemieckiego kompetencji językowych w zakresie pisania, czytania ze zrozumieniem, mówienia i rozumienia ze słuchu, co przyczyni się do skutecznego porozumiewania się z mieszkańcami niemieckiego obszaru językowego oraz nabierania coraz większej wprawy w wykorzystywaniu bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych i leksykalnych.
Cele kształcące obejmują także rozwijanie umiejętności wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji, a także efektywne samodzielne uczenie się języka obcego poprzez kształtowanie różnorodnych technik uczenia się np. pracę z komputerem, korzystanie z niemieckich stron internetowych, czy czytanie gazet i czasopism niemieckich.
Szczególną uwagę przywiązywałam do usprawniania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego.

Marzena Bera


Koło polonistyczne

Zajęcia koła polonistycznego odbywały się w poniedziałki. Celem  spotkań była praca z uczennicą przygotowujący się do finału konkursu przedmiotowego oraz rozwijanie kompetencji humanistycznych u uczniów, którzy mają trudności z językiem polskim. Uczestnicy mogli poprawiać: prace klasowe, dyktanda, sprawdziany, rozwiązywać testy, utrwalać wybrany zakres materiału /z literatury, gramatyki, teorii literatury/, ćwiczyć redagowanie form wypowiedzi pisemnych. Chętne osoby w ramach indywidualnej pracy omawiały dodatkowe lektury. Uczniowie klas trzecich rozwiązywali testy humanistyczne przygotowujące do egzaminu. Zazwyczaj w zajęciach brało udział około dziesięciu uczniów z klas: If, II c, III c, III e.

Danuta Jóźwik


Koło języka polskiego 

 

Zajęcia koła odbywały się w czwartki w godzinach 13.40-15.20 i były przeznaczone dla chętnych uczniów klasy 2a i 2e. Głównym celem koła było przypomnienie i utrwalenie zdobytych wiadomości oraz rozwijanie umiejętności polonistycznych wymaganych na egzaminie gimnazjalnym.
Na zajęciach uczniowie mieli możliwość kształcenia sprawności mówienia, słuchania i czytania w różnych sytuacjach komunikacyjnych, pisania dłuższych i krótszych form wypowiedzi (ćwiczenia redakcyjne). Poszerzali wiadomości z zakresu literatury pięknej, nauki o języku, ortografii.
Koło było także okazją do poprawienia ocen niedostatecznych.

Monika Kałuża


Zajęcia  taneczno – ruchowych

Zajęcia taneczne odbywały się we wtorki na sali lustrzanej  w godzinach
 14.30 – 15 .20. W zajęciach uczestniczyły dziewczęta klas I, II i III gimnazjum. Brało w nich udział regularnie około 14, 18 osób.

Celem zajęć było:

- Nabycie przez uczniów umiejętności wykonywania i zastosowania podstawowych kroków aerobikowych oraz tańca nowoczesnego, towarzyskiego w układach choreograficznych.
- Wyrobienie poczucia rytmu, słuchu i wrażliwości muzycznej.
- Kształtowanie koordynacji ciała, estetyki ruchu, płynności ruchów.
- Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni twórczej.
- Podnoszenie własnej sprawności.
- Nabycie umiejętności pracy w grupie i wyrażania swoich potrzeb.
- Wyrobienie umiejętności stosowania form tanecznych jako sposobu walki

 ze stresem.
- Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania

się przed publicznością.

Anna Lechowska


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym młodzież katolicką, pragnącą twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich zasad i wartości we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odbywało się systematycznie w każdą sobotę.

Ks. Konrad Kaleta


Odwiedziny od 06.12.2007
             0014654


 
 


Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce