/Koła zainteresowań I semestr 2013/2014

Koła zainteresowań działające I semestrze roku szkolnego 2013/2014

 • KOŁO PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNE I PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM


            W bieżącym semestrze zajęcia koła plastycznego realizowano w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w obszarze scenografii i pracy z uczniem zdolnym oraz w inne dni według potrzeb.

            Zajęcia mają na celu rozwijać kreatywność, twórczość, zdolności plastyczne oraz indywidualne zainteresowania uczniów.

            Zajęcia zgodnie z programem rozwijały zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, rozwijały wyobraźnię i twórcze myślenie, pozwałały na  zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, nabywanie umiejętności pracy zespołowej, podnoszenie własnej wartości i dostrzegania jej u innych, integracja uczniów z różnych grup wiekowych. Ponadto uczniowie mogli wpływać na dobór tematów realizowanych na zajęciach, dzięki temu brali udział w konkursach plastycznych.

            W ramach działalności koła wykonane zostały scenografie na dotychczasowe uroczystości szkolne.

            Wszystkie z zaplanowanych celów zostały zrealizowane, zajęcia będą kontynuowane w następnym semestrze szkolnym.

 

EDYTA  A. GÓRA


 

 • KOŁO HISTORYCZNE

            W drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 zajęcia koła historycznego są realizowane w poniedziałki w godzinach 1330 – 1425. Zajęcia te przeznaczone są w zasadzie dla uczniów klas drugich, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy historycznej. Wybrana grupa będzie się przygotowywać do udziału w konkursie historycznym. W zajęciach mogą również brać udział uczniowie klasy III b, traktując je jako formę przygotowania do egzaminu gimnazjalnego.

Stefan Armata


 

 • KÓŁKO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Kółko języka niemieckiego odbywało się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Brali w nim udział uczniowie klas II i III .

Program zajęć ukierunkowany był na usprawnienie kompetencji językowych w zakresie pisania, czytania ze zrozumieniem, mówienia i rozumienia ze słuchu, a także ćwiczenie struktur gramatycznych.

Cele kształcące obejmują również rozwijanie umiejętności wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji oraz  efektywne samodzielne uczenie się języka obcego poprzez kształtowanie różnorodnych technik uczenia się np. pracę z komputerem, korzystanie z niemieckich stron internetowych, czy czytanie gazet i czasopism niemieckich.

Podczas zajęć szczególną uwagę przywiązywałam do usprawniania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego.

 

 Marzena Bera


 • SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Na początku września 2013r. odbyło się spotkanie samorządów klasowych, podczas którego uczniowie wybrali opiekunów SU w składzie:

- pani Marzena Bera

- pani Beata Krawczyk

- pan Arkadiusz Białek

- pan Mateusz Pindral

Nowo wybrani opiekunowie zorganizowali kolejne spotkanie w celu wyłonienia kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Następnie wspólnie określiliśmy zasady uczciwej i kulturalnej Kampanii Wyborczej. Odbyła się także debata przedwyborcza. Następnie specjalnie powołana Komisja Wyborcza przeprowadziła wśród uczniów tajne głosowanie w wyniku, którego wybrano następujący skład SU:

- Magdalena Gawęcka, kl. IIId- przewodnicząca

- Gabriela Kowalczyk, kl. IIe – zastępca

- Bartek Miernik, kl. IIIb- skarbnik

 Celem kolejnych spotkań SU z opiekunami było:

- wybranie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego odpowiedzialnych za sprawny przebieg działań w sferze porządkowej, sportowej oraz promocji i organizacji

- określenie zasad współpracy Samorządu z Dyrekcją Gimnazjum

- omówienie konieczności reagowania i przeciwdziałania przemocy, agresji oraz wandalizmu  w szkole

Z inicjatywy SU w minionym semestrze podjęto szereg działań mających na celu podniesienie jakości życia i pracy szkoły, np.:
-spotkanie SU i przewodniczących klas z panią dyrektor, Ireną Bąk, podczas którego poruszane zostały  tematy dotyczące aktualnych spraw szkolnych

-zorganizowano trzyDebaty dla gimnazjalistów

-spotkanie uczniów z filmoznawcą, pracownikiem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,panem Andrzejem Kozieją

W szkole nadal funkcjonuje tzw.„Szczęśliwy numerek”, który polega na codziennym losowaniu przez uczniów w obecności opiekuna Samorządu jednej liczby. Uczeń, którego numer z dziennika odpowiada wylosowanej liczbie jest w tym dniu zwolniony z odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek. Pomysł ten szczególnie przypadł uczniom do gustu.

W ramach  „Szalonych Dni Gimnazjum”regularnie odbywają się „Muzyczne Czwartki”, zorganizowano także „Alternatywne Halloween”

SU pomagał również w organizacji i przeprowadzeniu :

-Dyskoteki Andrzejkowej oraz Choinkowej

-Szlachetnej Paczki

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

-Ślubowania Klas I

- Balu Gimnazjalnego 2014

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Gminy w Bielinach udało nam się zorganizować bezpłatny wyjazd do kina dla 35 uczniów gimnazjum.Była to nagroda dla osób z najlepsza średnią ocen i frekwencją za I semestr.

Od miesiąca został uruchomiony nowyE-mail SU, za pośrednictwem którego uczniowie mogą zgłaszać nie tylko swoje problemy, lecz także sugestie dotyczące poprawy życia i pracy szkoły.

SU prowadzi także Informator Kulturalny, polegający na możliwości recenzowania przez uczniów ciekawych książek, gier, filmów, czy przedstawień teatralnych. Najciekawsze recenzje można znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce Samorządu Uczniowskiego.


 •  KOŁO HISTORYCZNE

 

Zajęcia koła historycznego odbywają się w piątki i poniedziałki oraz w inne dni według potrzeb. Na zajęciach uczniowie klas III przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego, powtarzają i utrwalają wiedzę z historii świata i Polski poprzez analizę teksów źródłowych, rozwiązywanie testów egzaminacyjnych. W ramach pracy z uczniem zdolnym przygotowywałam uczniów do konkursów. Efektem pracy jest udział Kamila Satro i Huberta Opatowicza w III etapie Konkursu Historycznego, a Huberta w etapie wojewódzkim Ogólnopolskim Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945”. Hubert na zajęciach doskonali umiejętności znacznie wykraczjace poza podstawę programową, gdyż zgodnie z regulaminem tematyka konkursu obejmuje historię Polski i powszechną oraz dzieje oręża polskiego z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej i batalistycznej, heraldyki.

 

Ewa Góźdź


 

 • KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO

Zajęcia odbywają się w piątki w wymiarze 1 godziny i są przeznaczone dla chętnych uczniów klas IIIa i IIIb, zainteresowanych treściamipolonistycznymi. Głównym ich celem jest kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, a także rozwijaniesprawności czytania. Na zajęciach doskonalimy umiejętność redagowania dłuższych i krótszych form wypowiedzi; analizujemy, porównujemy i porządkujemy informacje zawarte w tekstach kultury. Zajęcia są też okazją do powtórzenia wiadomości z klas młodszych oraz zapoznania z arkuszem egzaminacyjnym.

 

  

 • ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

 

 Zajęcia odbywają się w środę w wymiarze 1 godziny i są  przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim. Ich celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz lepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka polskiego. Na  zajęciach kształcimy sprawności wypowiadania się, słuchania, czytania oraz pisania. Powtarzamy wiadomości o częściach mowy, budowie zdań. Doskonalimy poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Uczniowie maja możliwość pracy  z arkuszami egzaminacyjnymi.

 

Monika Kałuża


 •  KOŁO HISTORYCZNE

 W I semestrze roku szkolnego 2013/2014 zajęcia koła odbywały się w poniedziałki w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Ponieważ duża grupa uczniów przygotowywała się do 4 różnych konkursów, zajęcia odbywały się też w innych dniach zależnie od potrzeb. Na zajęciach pracowałam zarówno z uczniem zdolnym, chcącym powiększać swoje wiadomości, jak też z uczniem słabym, któremu zależało na narabianiu zaległości. Efektem pracy koła są dwie finalistki XI Konkursu Historycznego: Kamila Drogosz i Katarzyna Kowalczyk. Na zajęciach koła pracowałam również z uczniami przygotowującymi się do konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939 -1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej". Nasza praca okazała się owocna, gdyż dwóch uczniów znalazło się w finale tego konkursu: Karol Brożyna i Jakub Pindral z klasy I.  Wyniki dwóch pozostrałych konkursów ogłoszone będą w marcu. 

Marzena Chruściel


 

 •  ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI

Zajęcia dodatkowe z matematyki odbywały się w pierwszym semestrze w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W miesiącach: wrzesień, październik, listopad, zajecia odbywały się we wtorki. Były to zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne. Uczniowe przygotowywali się do konkursów matemtycznych. W grudniu i styczniu zajęcia odbywały się w poniedziałki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej i miały charakter zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy trzeciej i klas pierwszych.

 

 Anna Bąk


                                                

 • KOŁO  CHEMICZNE

      Zajęcia koła chemicznego przewidziane są dla uczniów szczególnie zainteresowanych chemią i przygotowujących się do udziału w Konkursie Chemicznym.

 

Odbywają się w każdy poniedziałek w godz.1340 : 1520

 

Realizowane cele dydaktyczno – wychowawcze:

 1. 1.     Cel poznawczy – utrwalenie i poszerzenie wiadomości o:

- reakcjach egzo- i endoenergetycznych,

- kinetyce chemicznej i procesach równowagowych,

- procesach zachodzących z wymianą elektronów, reakcje redoks

- polimerach.

A ponadto:

- planowanie i projektowanie doświadczeń chemicznych związanych z różnymi działami

  chemii,

- rozwiązywanie arkuszy  konkursowych i egzaminacyjnych.

 1. 2.     Cel kształcący – nabywanie i doskonalenie umiejętności w zakresie:

-planowania własnej pracy,

-formułowania problemów i hipotez oraz rozwiązywania ich różnymi metodami,

-kształtowania badawczego sposobu myślenia, właściwego dla nauk przyrodniczych,

-rozwijania umiejętności planowania i bezpiecznego wykonywania doświadczeń,

- samokształcenia poprzez zdobywanieinformacji z różnych źródeł,

- logicznego rozumowania wynikającego z poznanych pojęć chemicznych, a także

  z wyników przeprowadzonych doświadczeń,

      - systematycznej pracy.

 1. 3.     Cel wychowawczy – kształtowanie poglądów, postaw i przekonań dotyczących:

- przyjęcia odpowiedzialności za wyniki własnej edukacji,

- rozwijanie zainteresowań poznawczych i postaw twórczych,

- posługiwania się zdobytą wiedzą,

- poczucia odpowiedzialności i rozwagi podczas wykonywania doświadczeń

  chemicznych,

- dokładności i dociekliwości podczas pracy doświadczalnej i teoretycznej,

- współpracy w grupie podczas rozwiązywania zadań i problemów,

- budowania postawy tolerancji w stosunku do poglądów odmiennych niż własne, w tym

  odwagi prezentowania swojego stanowiska,

- dbałości o ład i porządek na stanowisku pracy,

- dbania o zdrowie własne i innych, również poza pracownią chemiczną,

- wykształcenia poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Formy nauczania:

      - zajęcia w pracowni chemicznej

       - samodzielna praca w domu    

Metody pracy:

       - problemowa:

 • rozwiązywanie zadań, testów i arkuszy konkursowych i egzaminacyjnych,
 • dyskusja,

       - podająca:

 • wykład,
 • praca z materiałem źródłowym,
 • film edukacyjny,
 • foliogramy,
 • wyszukiwanie wiadomości w Internecie,

       - badawcza:

 • eksperyment laboratoryjny,
 • praca z modelami kulowymi.

 

Tematyka zajęć:

 

Chemia nieorganiczna

1. Właściwości fizyczne, występowanie i zastosowanie metali i niemetali (sód, potas, magnez, wapń, miedź, cynk, żelazo, glin, srebro, ołów, siarka, węgiel, tlen, azot, wodór, chlor).

2. Tlenki , wodorotlenki, kwasy, sole, wodorosole – wzory sumaryczne i strukturalne, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie oraz ich wpływ na środowisko.

3. Powietrze – składniki powietrza, źródła i skutki zanieczyszczeń (kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura ozonowa).

4. Budowa atomu – jądro i jego składniki, powłoki elektronowe, elektrony walencyjne, rdzeń atomowy; izotopy, promieniotwórczość naturalna.

5. Wiązania chemiczne – jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane; właściwości substancji wynikające z określonego typu wiązania

6. Woda i roztwory wodne – rodzaje roztworów i ich właściwości; dysocjacja jonowa; wskaźniki kwasowo-zasadowe (oranż metylowy, fenoloftaleina, papierek uniwersalny) ; odczyn roztworu, pH – w ujęciu jakościowym.

7. Reakcje jonowe – zobojętnienia, metali z kwasami, wypierania metalu przez inny metal (szereg aktywności metali).

8. Typy reakcji chemicznych – reakcje endo- i egzoenergetyczne, reakcje syntezy, analizy, wymiany.

9. Reakcje utlenienia i redukcji – stopień utlenienia, utleniacz, reduktor, bilansowanie reakcji redoks.

10. Elektrolity mocne i słabe.

11. Reakcje jonowe – wytrącanie osadów soli i wodorotlenków.

12. Twardość wody.

 

Chemia organiczna

1. Węglowodory nasycone i nienasycone – właściwości fizyczne, otrzymywanie metanu, etenu i etynu, reakcje substytucji, addycji i spalania.

2. Alkohole – otrzymywanie etanolu, właściwości fizyczne i chemiczne metanolu, etanolu i gliceryny.

3. Aldehydy - właściwości fizyczne i chemiczne aldehydu mrówkowego, własności redukcyjne

4. Kwasy karboksylowe – właściwości fizyczne i chemiczne kwasu mrówkowego, octowego, stearynowego i oleinowego.

5. Estry kwasów karboksylowych – nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości

i zastosowanie.

6. Tłuszcze – podział ze względu na pochodzenie, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne.

7. Aminy i aminokwasy – właściwości fizyczne i chemiczne (glicyna, etyloamina).

8. Białka – reakcje charakterystyczne (ksantoproteinowa, biuretowa), denaturacja i wysalanie.

9. Węglowodany – podział (proste, złożone)właściwości fizyczne glukozy, sacharozy, skrobi.

Uczniowie – uczestnicy koła:

 • znają tematykę kolejnych zajęć,
 • systematycznie przygotowują się do nich w domu,
 • projektują doświadczenia w grupach,
 • Rozwijają umiejętności.

Uczeń:

-opisuje właściwości fizyczne i chemiczne metali i niemetali ,

- posługuje się poprawnym nazewnictwem systematycznym i zwyczajowym,

- zapisuje równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej (pełnej i skróconej),

- wykorzystuje wskaźniki kwasowo-zasadowe do określania odczynu roztworów,  interpretuje wartość pH w odniesieniu do odczynu roztworu i stężenia jonów H+  i OH-,

- potrafi określić zastosowanie najważniejszych substancji,

- opisuje przyczyny powstawania zanieczyszczeń środowiska naturalnego i sposoby  ochrony przed tymi zanieczyszczeniami,

- odczytuje i interpretuje informacje z układu okresowego pierwiastków, wykresów  i tablic rozpuszczalności ,

- potrafi poprawnie zapisać, odczytać i określić typy reakcji chemicznych,

- oblicza stopnie utlenienia w substancjach chemicznych i jonach,

- klasyfikuje reakcje ze względu na zmianę stopnia utlenienia reagentów,

- dobiera współczynniki w równaniu reakcji stosując metodę bilansu elektronowego,

- wskazuje reduktor i utleniacz oraz proces redukcji i utlenienia,

- porównuje moc kwasów i zasad na podstawie zapisanych reakcji chemicznych,

- podaje przyczyny twardości wody i proponuje sposoby jej usuwania

- klasyfikuje reakcje chemiczne : addycji, substytucji, polimeryzacji,

-zna wzory i nazwy 10 alkanów, 5 alkenów, 5 alkinów, 4 alkoholi, 2 aldehydów ,4 kwasów karboksylowych i 3 wyższych kwasów karboksylowych,

- opisuje właściwości fizyczne wskazanych węglowodorów, alkoholi, aldehydów, kwasów karboksylowych, tłuszczów i węglowodanów,

- wykorzystuje posiadaną wiedzę do projektowania doświadczeń  pozwalających na identyfikację wymienionych substancji organicznych,

- potrafi zapisać przebieg ciągu reakcji w celu otrzymania określonego związku organicznego.

- wykonuje obliczenia chemiczne dotyczące:

 •  prawa zachowania masy,
 •  prawa stałości składu związku chemicznego,
 • składu procentowego,
 •  rozpuszczalności,
 • stężenia procentowego, rozcieńczania i zatężania roztworów,
 • okresu połowicznego rozpadu.
 • obliczeń stechiometrycznych i niestechiometrycznych w odniesieniu do reagentów reakcji.
 • pojęcia mola i masy molowej.
 • stężenia molowego,
 • objętości molowej gazów w warunkach normalnych,
 •  liczby Avogadro.

Wykaz doświadczeń  wykorzystywanych na zajęciach koła chemicznego

 • przygotowanie 1- molowego roztworu NaOH,
 • wytrącanie osadów słabo rozpuszczalnych soli i wodorotlenków,
 • badanie utleniających właściwości stężonego kwasu azotowego (V),
 • otrzymywanie wodorotlenku miedzi (II) i badanie jego właściwości,
 • Otrzymywanie soli różnymi metodami,
 • próba Tollensa i Trommera dla różnych związków organicznych,
 • odbarwianie roztworu KMnO4  za pomocą oleju,
 • badanie odczynu mydła i różnych soli.

 

Literatura

1. Podstawowym źródłem informacji są podręczniki do klas I , II i III gimnazjum.

2. Zbiory zadań do gimnazjum:

- K. Pazdro, M. Koszmider „Zadania od łatwych do trudnych”

- J. Głowacki, T. Szrama „ Zbiór zadań z chemii” dla gimnazjum 1-3

- M. Bigos „Gimnazjum- Zbiór zadań z rozwiązaniami- Chemia”

- A. Rygielska „ Zadania dla uczestników konkursów chemicznych”

- H. Piankowska „Chemia. Sprawdziany osiągnięć”

- K. Pazdro " Repetytorium z chemii

3.Literatura uzupełniająca

- podręczniki i zbiory zadań do liceum trzyletniego:

- Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

- Wydawnictwo Nowa Era

- Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej ŻAK

- Oficyna Wydawnicza * Krzysztof Pazdro

- Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

4. Arkusze konkursowe i egzaminacyjne

 

Regulamin pracowni chemicznej

1.Uczniowie wchodzą do pracowni w obecności nauczyciela.

2.Każdy uczeń ma obowiązek utrzymywać porządek w pracowni.

3.Podczas wykonywania ćwiczeń należy unikać zbędnych rozmów. W razie konieczności można porozumiewać się szeptem.

4.Ćwiczenia należy wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych.

5.Nie należy przeprowadzać żadnych ćwiczeń bez zezwolenia nauczyciela.

6.Miejsce pracy musi być zawsze czyste.

7.Pobrane odczynniki, szkło i narzędzia muszą być po wykonaniu ćwiczeń odniesione na właściwe miejsce. Szkło należy umyć.

8.Należy zgłosić nauczycielowi każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu.

9.Żadnych substancji z pracowni nie wolno nikomu dawać ani wynosić do domu.

10.Nie należy otwierać kilku odczynników jednocześnie. Naczynie z odczynnikiem zaraz po pobraniu substancji zamyka się właściwym korkiem.

11.Nie wolno wyrzucać resztek niebezpiecznych substancji, lecz zbierać je do przeznaczonych do tego celu pojemników.

12.W razie niebezpiecznego wypadku należy zgłosić się do nauczyciela i podać okoliczności zajścia. Nie wolno samodzielnie podejmować środków zaradczych.

 

Przepisy BHP

1.Wszystkie substancje w pracowni należy uważać za mniej lub bardziej trujące. Po zakończeniu ćwiczeń należy bezwzględnie umyć ręce.

2.Przy wszelkich pracach trzeba zachować szczególną ostrożność. Należy pamiętać, że nieuwaga, niedostateczne zapoznanie się z instrukcjami i używanymi substancjami może spowodować wypadek.

3.Należy zachować szczególną ostrożność przy pracy z substancjami żrącymi (kwasy, roztwory wodorotlenków), aby zapobiec poparzeniu ciała i zniszczeniu odzieży. W razie wypadku polaną powierzchnię spłukać obficie wodą i zgłosić nauczycielowi.

4.Należy zachować dużą ostrożność przy pracach z palnikiem i substancjami łatwo palnymi.

5.Przy wszystkich pracach należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie oczu.

6.Nie należy wykonywać ćwiczeń w brudnych naczyniach.

7.Probówkę lub kolbę, w której ogrzewamy ciecz, należy trzymać wylotem w bok, nigdy do siebie ani w kierunku sąsiada. Probówki i kolby ogrzewa się tylko od dołu.

8.Nie wolno się nachylać nad naczyniem, w którym wrze ciecz lub do którego dodaje się substancje.

9.Wszelkie ćwiczenia należy wykonywać, stosując odczynniki w takich ilościach i stężeniach oraz w takich warunkach, jakie zostaną podane przez nauczyciela lub w instrukcji.

10.Nie wolno zostawiać żadnych substancji bez etykiety lub podpisu. Zrywanie etykiet z butelek i słojów jest zabronione.

11.Badając zapach substancji należy kierować do siebie ich opary ruchem ręki, a nie zbliżać nosa do naczynia.

12.Nie wolno badać smaku substancji bez pozwolenia nauczyciela.

13.Nie wolno kłaść żywności na stołach ćwiczeniowych. Zabrania się spożywania posiłków i napojów w pracowni chemicznej.

 

Zadania do samodzielnego wykonania.

Stężenie procentowe

 

1.W 180 g wody rozpuszczono 20 g cukru. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

2. Ile gramów soli potrzeba do przygotowania 250 g roztworu o stężeniu 20%.

3.Oblicz, ilu gramów soli kuchennej i ilu gramów wody należy użyć, aby otrzymać 400 g 15% roztworu.

4. Do 160 g 30% roztworu kwasu siarkowego(VI) dodano 40 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

5. Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 5 dm3 15% roztworu o gęstości 1,115g/cm3.

 

Mol

1.Ile moli cząsteczek kwasu siarkowego(VI) jest w 490 g tego związku.

2.W ilu gramach magnezu znajduje się tyle samo atomów co w 8 g siarki?

3.Ile gramów wapnia znajduje się w 0,2 mola cząsteczek tlenku wapnia CaO.

4.Oblicz objętość, którą zajmują w warunkach normalnych 4 mole cząsteczek dwutlenku węgla.

5.Oblicz objętość, którą zajmują 68g amoniaku w warunkach normalnych.

 

Atom i cząsteczka

1. Wiedząc, że bor  jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie:       80,2% 11B i 19,8%   10B , oblicz masę atomową tego pierwiastka chemicznego.

 

2. Naturalny gal składa się z dwóch izotopów: 69Ga i  71Ga. Podaj zawartość procentową tych izotopów, wiedząc, że masa atomowa galu wynosi 69,72u.

 

3. W  wyniku kolejnych przemian jądrowych atom radu    226 88Ra przekształcił się w atom  20682 Pb. Określ, ilu i jakim przemianom uległ atom radu.

 

4. Okres połowicznego rozpadu promieniotwórczego fosforu P wynosi 14 dni. Oblicz, ile gramów tego pierwiastka pozostanie z próbki o masie 50 g po upływie 42 dni.

 

5.Uzupełnij równania przemian promieniotwórczych. Wpisz odpowiednie symbole, liczby atomowe i masowe pierwiastków, które powstaną w wyniku tych przemian:

 

a)      At ®  E  + He

 

b)      Fr ®  E  +  e

 

Równanie reakcji chemicznej. Obliczenia stechiometryczne

 

1. Napisz równania reakcji chemicznych, uzupełnij współczynniki stechimetryczne.

1.1 Synteza chloru i wodoru

1.2 analiza tlenku srebra(I)

1.3 redukcja tlenku chromu(III) glinem

1.4 redukcja tlenku ołowiu(II) węglem do ołowiu i dwutlenku węgla

1.5 redukcja tlenku ołowiu (IV) węglem do tlenku węgla(II) i ołowiu

1.6 otrzymywanie amoniaku (NH3)

1.7 reakcja spalania całkowitego propanu

1.8 reakcja półspalania butenu

1.9 reakcja spalania niecałkowitego etanu

2. Odgadnij nazwy pięciu metali, wiedząc, że: metal 1 daje z 2 stop zwany brązem,

metal 2 daje z 3 stop zwany mosiądzem, metale 1 i 2 tworzą stop używany do lutowania,

z metali 4 i 5 z małym dodatkiem 1 wykonywany jest stop używany do odlewu czcionek drukarskich.

3. Podaj trzy przykłady zjawiska higroskopijności zaobserwowane w życiu codziennym.

4. Które z wymienionych procesów są: reakcjami syntezy, analizy, wymiany

- spalanie węgla w tlenie, reakcja magnezu z parą wodną, ogrzewanie tlenku rtęci(II), spalanie fosforu w tlenie, reakcja wodoru z siarką, redukcja tlenku miedzi(II) wodorem, spalanie magnezu w tlenie.

5. Oblicz wartości indeksów stechiometrycznych x:

5.1 H3PxO4, jeśli masa cząsteczkowa wynosi 98u,

5.2 C3Hx, jeśli masz cząsteczkowa wynosi 44u.

6. Ogrzewając 43,4g  tlenku rtęci(II), otrzymano 2,24 dm3 tlenu i rtęć. Oblicz, ile gramów rtęci powstało, wiedząc, że gęstość tlenu ( w warunkach normalnych) wynosi 1,43 g/dm3.

7. Jaka objętość amoniaku o gęstości 0,77g/dm3 ( w warunkach normalnych) przereagowała z 480 g tlenu, jeśli otrzymano 360 g tlenku azotu(II) i 324 g pary wodnej?

8. Oblicz, ile neutronów i protonów posiada jądro atomu o podanym ładunku:

8.1    +53 i liczba masowa 127

8.2    +24 i liczba masowa52

9. Oblicz gęstość płyty marmurowej o wymiarach 150cm x 200cm x 10cm, jeśli masa wynosi 810 kg. Wynik podaj w kg/dm3.

10.  Co nazywamy rdzeniem atomowym? Określ liczbę cząstek w rdzeniu atomowym potasu.

11. Na obu szalkach zrównoważonej wagi laboratoryjnej znajdują się zlewki zawierające po

100 g 5 % roztworu HCl. Do pierwszej zlewki dodano 10,82 g czystego BaCO3. Ile gramów

czystego NaHCO3 trzeba dodać do drugiej zlewki, aby waga dalej pozostawała

zrównoważona przy założeniu, że cały gaz wytworzony w obu naczyniach został z roztworu

usunięty?

12.Obliczyć jaką ilość wodorosiarczanu (VI) sodu i siarczanu (VI) sodu otrzymano w reakcji100 g NaCl z 387,6 cm3 30% kwasu siarkowego (VI) (d = 1,29 g/cm3).

13.Na mieszaninę złożoną z AgCl i AgBr podziałano chlorem i AgBr przekształcono w AgCl. Masa stałych produktów reakcji zmniejszyła się o 5% w stosunku do masy wyjściowej.

Oblicz skład procentowy mieszaniny.

14."Woda królewska" jest mieszaniną: stężonego kwasu solnego (  36,5 % wagowych

d = 1,18 g/cm3) oraz stężonego kwasu azotowego(V) (63,0 % wag., d = 1,39 g/cm3) zmieszanych w stosunku molowym 3:1. Jaką objętość stężonego HCl należy dodać do 100cm3 stężonego HNO3 aby otrzymać "wodę królewską"?

15. Ile atomów krzemu znajduje się w kuli o średnicy 10 cm wykonanej z tego pierwiastka?

Gęstość krzemu wynosi 2,33 g/cm3.

16.  W jakich ilościach należy zmieszać saletrę amonową i saletrę indyjską, aby otrzymać 1 tonę nawozu o zawartości 20% azotu?

17. Ile cząsteczek amoniaku zawiera 1cm3 25%-owej wody amoniakalnej o gęstości

0,9 g/cm3?  

                                     

Doświadczenia

 Doświadczenie 1.

Badanie składu powietrza

Do wykonania doświadczenia potrzebujemy: miskę, wysoką szklankę, świeczkę( wkład do lampionów), wodę.

Wykonanie:

Do miski wlewamy wodę. Następnie za pomocą markera dzielimy wysokość szklanki na 5 równych części – rysując kreski. Na powierzchni wody umieszczamy palącą się  świeczkę          i przykrywamy ją szklanką.

Obserwacje i wnioski:

Woda przedostaje się do szklanki i wypełnia ją do około 1/5 wysokości. Świeca paląc się , zabiera tlen – gaśnie. Tlen stanowi około 21% objętościowych powietrza.

 

Doświadczenie 2.

Patynowanie monet

Potrzebne materiały i odczynniki: talerz, serwetka papierowa, ocet 10%, kilka monet miedzianych (np. 1,2,5 groszy).

Wykonanie:

Na talerz wlej trochę octu. Serwetkę złóż „ we czworo”, połóż na talerzu, a monety ułóż  na nasączonej serwetce. Odczekaj kilka godzin.

Obserwacje i wnioski:

Zaszła reakcja chemiczna , na monetach utworzyła się zielona powłoka.

 

Doświadczenie 3.

Chromatografia

Potrzebne odczynniki: tusz ( mazak czarny), ocet lub spirytus salicylowy.

Potrzebny sprzęt: pasek bibuły szerokości 2-3 cm( z ręcznika papierowego), szklanka.

Wykonanie: do szklanki wlewamy około 1 cm octu. Na jednym z końców bibuły zaznaczamy mazakiem kropkę( około 1,5 cm od końca), drugi koniec zaginamy na brzegu szklanki. Koniec bibuły powinien być zanurzony w occie lub spirytusie salicylowym tak, aby zaznaczona kropka znajdowała się około 0,5 cm nad powierzchnią cieczy. Należy poczekać około 20 minut.

 Co zaobserwowaliście?

 

Doświadczenie 4.

Co to są i do czego służą wskaźniki( indykatory)? Kolorowe roztwory.

Potrzebne odczynniki i sprzęt: mocny napar herbaty lub wywar z czerwonej kapusty lub sok z buraków( jagód, czarnego bzu), ocet lub  kwasek cytrynowy, roztwór soli kuchennej, roztwór sodki, woda, szklanki lub słoiki.

Wykonanie: do szklanek wlewamy kolejno substancje, a następnie dodajemy barwniki naturalne.

 Obserwuj zmianę zabarwienia roztworów.

 

Doświadczenie 5.

Wykrywanie skrobi.

Potrzebny sprzęt i odczynniki: jodyna, mąka, ziemniak, 2 podstawki lub zakrętki do słoików

Wykonanie: nanosimy na mąkę i ziemniak kilka kropli jodyny.

Obserwacje: Jodyna zmienia barwę na granatową

 

Doświadczenie 6.

Elektrolity i nieelektrolity – czy wszystkie substancje przewodzą prąd elektryczny?

Potrzebne odczynniki i sprzęt: płaska bateria, mała żarówka, dwie elektrody węglowe( możesz wykorzystać grube grafity z ołówka), woda destylowana, dwa przewody, szklanki lub słoiki oraz substancje, np.  sól kuchenna(chlorek sodu), ocet( kwas octowy), cukier, woda z kranu .

Wykonanie: do szklanek wlewamy wodę destylowaną i rozpuszczamy w nich badane substancje – jedna substancja na jedną szklankę. Bo baterii przyczepiamy przewody. Jeden z nich przecinamy i umieszczamy żarówkę. Na końcach obu przewodów mocujemy elektrody, które zanurzamy kolejno w badanych roztworach( przed zanurzeniem elektrod w kolejnych roztworach przepłucz je wodą destylowaną.

Obserwacje i wnioski: roztwory soli kuchennej, octu przewodzą prąd elektryczny – są to elektrolity. Roztwór cukru jest nieelektrolitem – nie przewodzi prądu?

 Czy woda z kranu  i woda destylowana przewodzą prąd?

 

Doświadczenie 7.

Otrzymywanie tlenu.

Potrzebne substancje i sprzęt: drożdże, woda utleniona, probówka, korek z rurką odprowadzającą, naczynie do zbierania tlenu.

Wykonanie: do probówki wsypujemy 2 łyżeczki drożdży suchych i dodajemy 3-4 cm3 roztworu wody utlenionej; probówkę zamykamy korkiem z rurką odprowadzająca i zbieramy uchodzący tlen do przygotowanego naczynia.

 Tlen można również otrzymać wykorzystując ziemniak i wodę utlenioną.

 Do szklanki wlewamy całą zawartość butelki wody utlenionej, a następnie wrzucamy pokrojony ziemniak.

 Woda utleniona, pod wpływem zawartego w surowym ziemniaku enzymu – katalazy, ulega rozkładowi z wydzieleniem tlenu.

 

Doświadczenie 8.

W jaki sposób otrzymujemy dwutlenek węgla?

Do butelki wlewamy ocet, a do balonika wsypujemy kilka łyżeczek sody oczyszczonej. Balonik nakładamy na szyjkę butelki i wsypujemy zawartość do jej wnętrza. Po chwili balonik wypełni się gazem.

 

CO2 możemy otrzymać w inny sposób: do butelki wkładamy drożdże piekarnicze, wlewamy do połowy objętości butelki ciepłą wodę i dodajemy 3 łyżeczki cukru. Na butelkę nakładamy balonik . Po 20 minutach balon wypełni się gazem. Sprawdzamy czy dany gaz to na pewno CO2:umieszczamy w nim palącą się świeczkę lub CO2 wprowadzamy do naczynia z wodą wapienną

 

Ciekawe strony dotyczące chemii

www.biology.pl/chemia

www.eduseek.interklasa.pl/przedmioty/chemia

www.px.pl/chemia

www.chemia.servis.pl

Anna Matałowska 


 

 • „Wolontariat Szkolny w Gimnazjum im. Jana Pawła II”

Działania prowadzone przez wolontariat szkolny mają na celu: zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem, uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii, zrozumienia, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności działania zespołowego, angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym. Wolontariat  bierze udział w takich jak akcjach jak: „Podziel się posiłkiem”, „”Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”  „Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy”, „Dbamy o zapomniane pomniki” itp. Młodzi ludzie działający w wolontariacie pracują przede wszystkim w soboty i niedziele poświęcając swój wolny czas na pomoc innym. Wolontariusze pomagają często w różnego rodzaju uroczystościach organizowanych na terenie gminy.

 • Zajęcia dla uczniów ze „specyficznymi trudnościami w uczeniu się”

Zajęcia prowadzone są raz w  tygodniu (we środy) i trwają godzinę. W zajęciach uczestniczy sześć osób, które posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji rozwojowej. Zajęcia mają na celu: usprawnianie umiejętności w pisaniu i czytaniu, redukowanie zaburzeń funkcji analizatora wzrokowego, doskonalenie pamięci wzrokowej, poprawa koncentracji uwagi, usystematyzowanie znajomości reguł ortograficznych. Na zajęciach wykorzystywane są elementy z programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI oraz multimedialne i interaktywne programy.

 


 • Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego w I semestrze roku szkolnego 2013/14

Zajęcia odbywały się w piątki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej i miały na celu przygotowanie dwóch uczniów klas trzecich do szkolnego etapu konkursu przedmiotowego. Do drugiego etapu zakwalifikowała się uczennica klasy 3a Agata Krzysiek i praca na zajęciach dodatkowych oraz w przerwie świątecznej opierała się na rozwiązywaniu przykładowych testów oraz doskonaleniu sprawności czytania ze zrozumieniem i poszerzaniu wiadomości gramatycznych. W ramach zajęć dodatkowych pracowałam także z uczennicą klasy 2a, która będąc przez miesiąc w sanatorium nie miała zajęć z języka niemieckiego. W I semestrze zorganizowałam także szkolny konkurs: „Narysuj komiks” – konkurs na jednostronicową historyjkę obrazkową w języku obcym.

 Aneta Banakiewicz


 • Koło Biologiczne
W ramach zajęć uczniowie z klasy IIIa przygotowywali się do przedmiotowego konkursu biologicznego.
Rozszerzali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu królestwa roślin, zwierząt, bakterii, grzybów i protistów oraz z anatomii człowieka.
Uczniowie rozwiązywali testy biologiczne.
Do II etapu konkursu biologicznego zakwalifikowały się:
-Agata Krzysiek
-Dominika Kłak
W II etapie wysoki wynik uzyskała Agata Krzysiek z klasy IIIa.
 
 
opiekun Marta Łataś

 • Koło fizyczne

Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas trzecich. Zajęcia te ukierunkowane były na przygotowanie uczniów do konkursu fizycznego. W drugim etapie brał udział Kowalczyk Patryk (IIIc).

Waldemar Puto


Spotkania Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody odbywają się raz w miesiącu w poniedziałki. Realizujemy na nich program koła. Uczniowie pogłębiają wiedzę na temat:

- ekologii,

- historii ochrony przyrody w Polsce,

- form ochrony przyrody w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu,

- Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

       W pozostałe poniedziałki odbywają się zajęcia Koła Biologicznego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W czasie zajęć uczniowie doskonalą umiejętności:

-   posługiwania się terminologią biologiczną,

-   opisywania i rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt,

- odczytywania, analizowania i interpretowania informacji tekstowych, graficznych i liczbowych,

- korzystania z różnych materiałów źródłowych,

- formułowania wniosków i opinii,

- zajmowania określonego stanowiska.

       Zdobytą wiedzę i umiejętności  uczniowie wykorzystują w przygotowaniach do konkursów przedmiotowych i tematycznych. Do II etapu konkursu biologicznego zakwalifikował się Bartłomiej Kwiatek uczeń kl. IIID i Filip Łojek uczeń kl. IIIC.

       W ramach zajęć uczniowie mogą poprawić oceny z wybranych partii materiału.

                                                                            

Małgorzata Winiarska


 • Koło geograficzne

Zajęcia koła odbywały się w poniedziałki w wymiarze 2 godzin od 13.40 do 15.20.  W I semestrze uczniowie utrwalali zagadnienia związane z tematyką XI Konkursu Geograficznego, obejmujące geografię fizyczną i społeczno – gospodarczą wybranych regionów świata. Na kółku można było również napisać zaległy sprawdzian pisemny, poprawić oceny i zaliczyć materiał niezbędny do otrzymania oceny dopuszczającej na semestr.

         W ramach edukacji regionalnej 35 osób wzięło udział w XIV Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym do Sanktuarium na Św. Krzyżu. Po drodze uczniowie poznawali walory przyrodnicze Gór Świętokrzyskich i bogatą historią regionu, ściśle związaną z relikwiami Krzyża Świętego.

 Jan Sala

 


 • Koło języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego odbywały się w piątki od 13.40 do 15.20. Uczęszczali na nie uczniowie klas 1d, 2d, 3a i 3c. Podczas tych spotkań poszerzaliśmy zasób słownictwa, rozwijaliśmy sprawności językowe (szczególnie komunikowanie się w typowych sytuacjach życia codziennego), rozwiązywaliśmy zadania zgodne ze standardami egzaminacyjnymi. Uczniowie mieli także możliwość nadrobienia zaległości oraz utrwalenia zdobytych na lekcjach wiadomości i umiejętności.

Od października do grudnia odbywały się także zajęcia przygotowujące do II etapu konkursu z języka angielskiego, w których brał udział Paweł Kałuża. Spotkania miały miejsce w różne dni tygodnia oraz w soboty. 

Beata Krawczyk


 • Kółko polonistyczne

 

Kółko polonistyczne odbywa się w poniedziałki i trwa dwie godziny od 1435.

Zajęcia są przede wszystkim nakierowane na pomoc uczniom, którzy mają trudności w nauce. W ramach tych spotkań również pracowały osoby przygotowujące się do konkursów: przedmiotowego z języka polskiego i literackich. Na kółko przychodzą uczniowie klas: Ic, Ie, IIa, IIIc. Frekwencja jest od kilku do kilkunastu osób.

Uczniowie na zajęciach uzupełniają braki, poprawiają sprawdziany i rozwiązują testy, rozwijając kompetencje humanistyczne (np.: czytanie tekstu ze zrozumieniem, tworzenie własnego tekstu).

Danuta Jóźwik


 • KOŁO POLONISTYCZNE

Zajęcia Koła polonistycznego odbywają się w piątek od 13.40 do 15.20. Ich celem jest wyrównywanie poziomu wiedzy i umiejętności. Uczęszczają na nie uczniowie z klasy 1a,1b,2e i 3e. Na spotkaniach  utrwalają materiał z literatury, gramatyki i teorii literatury, rozwiązują testy egzaminacyjne, przygotowują prace na konkursy polonistyczne. Mają także możliwość poprawienia oceny.

Maria Kałuża
Odwiedziny od 06.12.2007
             0014765


 
 


Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce