/Koła zainteresowań II semestr 2012/2013

 Sprawozdanie z pracy Koła Historycznego w II semestrze roku szkolnego 2012/2013

  

Zajęcia Koła Historycznego odbywają się w poniedziałki w godzinach 13.30 – 15.15, w środy w godzinach 13.40-14.25 i w piątki od godziny 14.30 do 15.15.

W zajęciach uczestniczyło 15 uczniów klas pierwszych. Zajęcia w środy odbywały się w planie dla klasy IE, która w I semestrze miała zajęcia wdż. W drugim semestrze roku szkolnego zrealizowano następującą tematykę sesji planowych:

  

 • życie społeczne na ziemiach polskich w okresie plemiennym,
 • wpływ Państwa Wielkomorawskiego na procesy integracyjne wśród polskich plemion,
 • wierzenia rozpowszechnione wśród naszych przodków,
 • charakterystyka głównych ośrodków kultu pogańskiego wśród polskich plemion,
 • obyczaje związane z kultem i tradycje grzebalne,
 • państwa plemienne i ich struktura organizacyjna,
 • początki państwa polskiego,
 • chrześcijaństwo i jego rola jako czynnika państwowotwórczego,
 • organizacja państwa patrymonialnego,
 • charakterystyka drużyny książęcej z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego,
 • gród i jego rola w państwie pierwszych Piastów,
 • panowanie pierwszych Piastów i rozwój terytorialny i organizacyjny państwa,
 • przyczyny upadku państwa – nawrót pogaństwa,
 • Kazimierz Odnowiciel i jego rola w odbudowie integralności terytorialnej państwa polskiego,
 • pierwsi święci – patroni Polski (Św. Stanisław i Św. Wojciech),
 • sytuacja społeczna i polityczna w okresie rozbicia dzielnicowego.

 

Stefan Armata


 

KOŁO HISTORYCZNE – W II semestrze zajęcia koła historycznego odbywały się w poniedziałki w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz w inne dni według potrzeb. Zajęcia przeznaczyłam na pracę z uczniem zdolnym. Ucznia Kamila Satro przygotowywałam do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Ponadto Kamil wraz z Hubertem Opatowiczem przygotowywali się do III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887- 1922 ”. Na kółku poszerzaliśmy wiedzę historyczną wykraczającą poza program nauczania, gdyż uczniowie musieli wykazać się min. wiedzą na temat uzbrojenia, umundurowania i historii naszego kraju na przełomu XIX i XX wieku, przyporządkować teksty przysięgi z różnych okresów, czy odezw niepodległościowych. Konkurs wymagał obok wiedzy historycznej, także specjalistycznych informacji dotyczących wojskowości, literatury, poezji i pieśni, malarstwa portretowego i batalistycznego, geografii militarnej. W zmaganiach konkursowych tego etapu wzięło udział ponad 100 świętokrzyskich uczniów. Hubert Opatowicz wywalczył II miejsce w województwie świętokrzyskim i tytuł Laureata, a Kamil Satro tytuł finalisty. Hubert Opatowicz znalazł się w gronie 38 gimnazjalistów z całej Polski zakwalifikowanych do Zawodów Finałowych, które odbyły się w dniach 6-8 czerwca 2013r. w Warszawie. Zawody finałowe były rozgrywane w Muzeum Wojska Polskiego, Cytadeli Warszawskiej i wybranym przez komisję egzaminacyjną obiekcie zabytkowym związanym z tematyką konkursu. Ostatecznie Hubert został Finalistą tegoż konkursu.

 

Ewa Góźdź


 Wolontariat

 
Pedagog szkolny w drugim półroczu roku szkolnego 2012/2013 koordynował działania wolontariatu szkolnego mającego na celu uwrażliwienie młodzieży na problemy osób potrzebujących. Odbyły się zbiórki żywności, współorganizowano z Gminnym Centrum Kultury i Sportu bal dla osób niepełnosprawnych „Promyk słońca”, oraz wspierano budowę hospicjum w Kielcach powstające dzięki Caritas Kielce. Młodzież działająca w wolontariacie angażowała się w wiele akcji prowadzonych na terenie gminy, najczęściej pomagając w sprawnym przebiegu różnych wydarzeń i uroczystości.
 
Zajęcia dla uczniów ze „specyficznymi trudnościami w uczeniu się”
Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu (we wtorki) i trwały godzinę. W zajęciach uczestniczyło sześć osób, które posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji rozwojowej, a także takie, u których występują powyższe trudności lecz nie mają opinii z poradni. Zajęcia miały na celu: usprawnianie umiejętności w pisaniu i czytaniu, redukowanie zaburzeń funkcji analizatora wzrokowego, doskonalenie pamięci wzrokowej, poprawa koncentracji uwagi, usystematyzowanie znajomości reguł ortograficznych. Na zajęciach wykorzystywane były elementy z programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI oraz multimedialne i interaktywne programy.
Arkadiusz Białek

 

Kółko Języka Niemieckiego

 

Sprawozdanie za II semestr 2012/2013

 

Kółko języka niemieckiego odbywało się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Brali w nim udział uczniowie klas I i II. 

Program zajęc ukierunkowany był na usprawnienie ćwiczonych na lekcjach jęz. niemieckiego kompetencji językowych w zakresie pisania, czytania ze zrozumieniem, mówienia i rozumienia ze słuchu, co przyczyni się do skutecznego porozumiewania się z mieszkańcami niemieckiego obszaru językowego oraz nabierania coraz większej wprawy w wykorzystywaniu bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych i leksykalnych.

 

Cele kształcące obejmują także rozwijanie umiejętności wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji, a także efektywne samodzielne uczenie się języka obcego poprzez kształtowanie różnorodnych technik uczenia się np. pracę z komputerem, korzystanie z niemieckich stron internetowych, czy czytanie gazet i czasopism niemieckich. 

 

W drugim semestrze szczególną uwagę przywiązywałam do usprawniania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego.

 

Marzena Bera

 

Samorząd Uczniowski

 

Sprawozdanie z działalności w II semestrze 2012/2013

 

W drugim semestrze Samorząd Uczniowski kontynuował działania rozpoczęte  na początku roku szkolnego, takie jak: "Szczęśliwy Numerek", prowadzenie gazetki SU, uaktualnianie informacji na stronie internetowej, czy współpraca z gazetką szkolną „Żaczek”.

 

Od lutego rozpoczęliśmy również pracę nad autorskim projektem „Czas wolny to nie czas stracony”. Fundusze na działania objęte programem pozyskalismy z Urzędu Gminy w Bielinach. W ramach projektu we wszystkich klasach II przeprowadzone zostały prelekcje dotyczące przeciwdziałania uzależnień od środków odurzających, czy alkoholu.W marcu odbyły się także warsztaty profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszki Komendy Miejskiej w Kielcach.

 

SU przeprowadził kilka konkursów, takich jak „Bezpieczni w sieci”, „Szkolny Bywalec”, czy „Najsympatyczniejszy gimnazjalista”.

 

Z okazji Dnia Dziecka SU zorganizował wewnątrzszkolne eliminacje do I Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, który po raz pierwszy organizowaliśmy w Bielinach. Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem właściwie od momentu rozesłania zaproszeń. Zgłosiło się aż 23 solistów i 6 zespołów z róznych szkół gimnazjalnych powiatu kieleckiego. Poziom konkursu, jak oceniło Jury był wysoki, a my, pod względem organizacji, również stanęliśmy na wysokości zadania.

 

Na zakończenie projektu odbyła się 2-dniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa, w której wzięło udział 42 uczniów. Wyjazd został zorganizowany w pierwszej kolejności z myślą o uczniach aktywnie działających w  Samorządzie Gimnazjum oraz zwycięzców Konkursów SU.

 

Środki finansowe uzyskane z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii mogły pokryć transport, drobne upominki i przewodnika dla wszystkich uczestników wycieczki oraz całościowy koszt wyjazdu  czterech zwycięzców konkursów przeprowadzonych przez SU w Gimnazjum w Bielinach.

 

 Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam w realizacji zadań, a szczególnie: pani dyrektorIrenie Bąk, panu Mateuszowi Pindralowi, pani Edycie Górze, Arkowi Białkowi, Romanowi Lefekowi i Michałowi Obarzankowi

 

Marzena Bera

 

Beata Krawczyk


Zajęcia koła historycznego odbywały się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. Na zajęciach realizowaliśmy zagadnienia podstawy programowej i treści wykraczające ponad program. Efektem pracy pozalekcyjnej jest tytuł finalistki X Konkursu Historycznego dla uczennicy klasy III a Katarzyny Szczepaniak, której do tytułu laureata zabrakło jedynie 2 punkty. Na zajęcia uczęszczali też uczniowie klas trzecich, chcący lepiej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego. Efektem pracy z tymi uczniami jest dobry wynik egzamin powyżej 80 % , który uzyskało 22 uczniów klas trzecich.

Marzena Chruściel


 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNEGO W II SEMESTRZE 2012/2013 ROKU SZKOLNEGO

(art. 42 Karty Nauczyciela)

Zajęcia koła plastyczno - scenograficznego odbywały się w poniedziałek i piątek, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. A także w inne dni według potrzeb. W II semestrze zrealizowano 42 godziny w ramach art. 42 Karty Nauczyciela. W zajęciach systematycznie uczestniczyło 17 uczniów z klas I i III przejawiających uzdolnienia plastyczne.

Celem zajęć była percepcja i ekspresja poprzez sztukę oraz rozwijanie twórczego myślenia, kreatywności, świadomości roli sztuki w życiu człowieka oraz rozwijanie własnych możliwości twórczych.

Dzięki tym zajęciom uczniowie rozwijali swoje talenty, umiejętności i kreatywność a także brali udział w różnorodnych projektach plastycznych. Tworzyli prace różnorodnie formalnie i tematycznie, wykorzystując poznane techniki plastyczne. Poszukiwali możliwości ekspresji we własnej aktywności artystycznej. Świadomie stosowali środki wyrazu artystycznego w swoich działaniach twórczych. Wykazywali się wiedzą z zakresu historii sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz wyrażali swoje uczucia, nastroje, stany emocjonalne środkami plastycznymi.

Zajęcia prowadzone były metodą projektu oraz w formie warsztatów.

 

Na zajęciach przede wszystkim uczniowie wykonywali profesjonalnie i kreatywnie scenografie i dekoracje na uroczystości szkolne w gimnazjum i szkole podstawowej oraz imprezy środowiskowe:

 • Święto Edukacji Narodowej w SP pt: „Dziękujemy Nauszycielom...”

 • Święto Edukacji Narodowej w Gimnazjum pt: Wśród wielu ważnych spraw -daj siebie innym”

 • dekoracja w SP na I Gminny Konkurs „ Na drodze ku wartościom z Janem Pawłem II”

 • dekoracja z okazji Dnia Papieskiego „ Abba Ojcze”

 • Oddaj życie za Polskę” scenografia na uroczystość Święta Niepodległości w SP

 • Ta co nie zginęła” scenografia na uroczystość Święta Niepodległości w Gimnazjum

 • dekoracja na występ podczas Dnia Kultury i Tradycji Gminy Bieliny

 • dekoracja na Ślubowanie klasy I w SP

 • wykonanie scenografii i rekwizytów do jasełek

 • dekoracja na Dzień Babci i Dziadka w SP

 • przygotowanie dekoracji na debatę „ Jak kochać, żeby zwariować”

 • dekoracja z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

 • scenografia uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w SP

 • scenografia uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Gimnazjum

 • wystawa na Światowy Dzień Rodzin 15 maja

 • dekoracja na Dzień Dziecka w SP pt: „Śpiewaj, tańcz i graj”

 • dekoracja na Dzień Dziecka w Gimnazjum pt: „Radosna twórczość własna”

 • Scenografia na I Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „ Strawberry Song” w Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach

 • Cudownych Rodziców Mam” dekoracja na Dzień Mamy i Taty w SP

 • dekoracja na Uroczystość Zakończenie Roku Szkolnego pt: „Gimnazjum da się kochać”

 

W zakresie działalności koła było także:

 • organizowanie wystaw prac plastycznych w środowisku szkolnym

 • uczestnictwo w konkursach plastycznych, aukcjach charytatywnych,

 • tworzenie dokumentacji działań twórczych,

 • pomoc w przygotowaniu oprawy plastycznej na Turniej Innowacji i Kreatywności STiK

 

Edyta A. Góra

 


Koło języka polskiego – Monika Kałuża

W II semestrze roku szk. 2012/2013 zajęcia odbywały się w piątki w godz. 13:40-15:15. Jedna godzina przeznaczona była dla uczniów mających trudności w nauce. Wspólnie analizowaliśmy teksty literackie, pracowaliśmy nad wypowiedziami pisemnymi, ćwiczyliśmy ortografię.

Druga godzina przeznaczona była głównie dla uczniów klas 2a i 2b zainteresowanych treściami polonistycznymi. Na zajęciach pracowaliśmy z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi. Doskonaliliśmy umiejętność pisania dłuższych form wypowiedzi oraz omawialiśmy wybrane powieści o tematyce młodzieżowej. Efektem zajęć jest większa świadomość językowa i czytelnicza uczniów.

 

Projekty realizowane przez uczniów klasy 2a

 

Uczniowie klasy 2a realizowali projekty z następujących przedmiotów:

 1. Język polski: Magia szklanego ekranu – w świecie filmu

 2. Język niemiecki: „Meine Schule – Mein zweites Zuhause”(Moja szkoła-mój drugi dom”)

 3. Geografia: Świętokrzyski rajd

 

Monika Kałuża 


Zajęcia koła matematycznego odbywały się jeden raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. W zajęciach brali udział uczniowie przygotowujący się do konkursów matematycznych. Uczniowie Mateusz Kolasa kl. IIIC, Sebastian Iwan kl. IIIC oraz Konrad Brożyna kl. IIId otrzymali wyróżnienie za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie  " Kangur Matematyczny". Na zajęcia koła uczęszczali również uczniowie klasy II, którzy uzupełniali wiedzę oraz umiejętności nabyte w czasie lekcji.

Anna Bąk


Koło geograficzne

 

Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek po lekcjach w wymiarze dwóch godzin. W ramach spotkań od stycznia do kwietnia realizowany był projekt „Świętokrzyski Raj”, którego celem było opracowanie trzydniowej wycieczki dla 10 seniorów po województwie świętokrzyskim, na konkurs „Ambasador miejsc”, organizowany pod patronatem „Szkoły pod Żaglami” Krzysztofa Baranowskiego. W projekcie wzięło udział 16 uczniów klas drugich, podzielonych na 4 zespoły. Na etapie szkolnym wygrała praca pt. „Świętokrzyskie zaskakuje, integruje i czaruje”, uczennic w składzie: Agatowska Joanna, Paula Bojarska, Karolina Serek, Aleksandra Ozga. Od marca do maja trwały również przygotowania drużyny z klasy I d w składzie: Dominika Pająk, Katarzyna Papis i Maciej Sala, do Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności, którego jeden z półfinałów odbył się w naszej szkole. Nasza drużyna awansowała do finału zdobywając 5 miejsce w województwie. W maju i w czerwcu uczniowie ze wszystkich klas, które uczę, mogli również przyjść na zajęcia i poprawić oceny na koniec roku, zwłaszcza zagrożeni oceną niedostateczną.

Jan SalaOdwiedziny od 06.12.2007
             0014554


 
 


Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce