/Koła zainteresowań

KOŁO PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNE  

Program  koła 

Zajęcia koła plastyczno - scenograficznego odbywały się w poniedziałek i piątek, w wymiarze 2 godzin tygodniowo.  A także w inne dni według potrzeb. W zajęciach systematycznie uczestniczyło 17 uczniów z klas I i III przejawiający uzdolnienia plastyczne.

Dzięki tym zajęciom uczniowie rozwijali swoje talenty, umiejętności i kreatywność a także brali udział w różnorodnych projektach plastycznych. Tworzyli prace różnorodnie formalnie i tematycznie, wykorzystując poznane techniki plastyczne. Poszukiwali różnych możliwości ekspresji we własnych działaniach artystycznych. Świadomie stosowali środki wyrazu artystycznego w swoich działaniach twórczych. Wykazywali się wiedzą z zakresu historii sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz wyrażali swoje uczucia, nastroje, stany emocjonalne środkami plastycznymi.

Uczestnicy koła plastycznego wykonywali  wszystkie scenografie  na uroczystości szkolne w gimnazjum i szkole podstawowej oraz środowiskowe.

W zakresie działalności koła było także:

  • organizowanie wystaw prac plastycznych w środowisku szkolnym,
  •  uczestnictwo w konkursach plastycznych, aukcjach  charytatywnych,
  •  tworzenie dokumentacji działań twórczych,

 

Edyta A. Góra


 

KOŁO HISTORYCZNE 

W I semestrze zajęcia koła historycznego odbywały się w poniedziałki oraz w inne dni według potrzeb. Na zajęciach uczniowie klas II przygotowywali się do Konkursu Historycznego, powtarzali i utrwalali wiedzę z historii świata i Polski poprzez analizę teksów źródłowych, rozwiązywanie testów egzaminacyjnych osiągając wysoki wynik w etapie szkolnym, a uczeń Kamil Satro zakwalifikował się do II etapu rejonowego. Dwóch uczniów klasy II poszerzało wiedzę  i wiadomości realizowane na lekcjach oraz  wykraczające poza materiał podstawowy, doskonalili umiejętności niezbędne do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922 ”. Kamil Satro i Hubert Opatowicz pomyślnie przeszli etap szkolny z wynikiem ponad 94% poprawnych odpowiedzi natomiast wynik 86 % uzyskany przez nich w etapie rejonowych zakwalifikował ich w III etapie konkursu- wojewódzkim.

Ewa Góźdź


 

Koło z wiedzy o społeczeństwie

Kółko z wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2012/2013 organizowane jest dla uczniów klas trzecich gimnazjum. Cel zajęć to przygotowanie uczniów do nowej formuły egzaminu gimnazjalnego oraz powtórzenie materiału z klasy pierwszej i drugiej. Podczas zajęć uczniowie rozwiązują zadania zgodne ze standardami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zajecia odbywają się w soboty od godziny 1030 do 1200.

  

 Szkolne Koło Prawne

W roku szkolnym 2012/2013 odbywają się zajęcia Szkolnego Koła Prawnego, na które uczęszczają uczniowie klas drugich. Celem zajęć jest poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, zapoznanie z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie praktycznej wiedzy prawniczej. Zajęcia wpisują się w projekt realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Świadomy swoich praw obywatel”. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 900 do 1030.

Julita Skrzyniarz


 

 „Wolontariat Szkolny w Gimnazjum im. Jana Pawła II”


Działania prowadzone przez wolontariat szkolny mają na celu: zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem, uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii, zrozumienia, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności działania zespołowego, angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym. I semestr roku szkolnego 2012/2013 przeznaczony był na udział młodzieży w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, takich jak: „Podziel się posiłkiem”, „”Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza” oraz „Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy”. Młodzi ludzie działający w wolontariacie pracowali przede wszystkim w soboty i niedziele poświęcając swój wolny czas na pomoc innym.Zajęcia dla uczniów ze „specyficznymi trudnościami w uczeniu się”

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu (we wtorki) i trwają godzinę. W zajęciach uczestniczy sześć osób, które posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji rozwojowej, a także takie u których występują powyższe trudności lecz nie mają jeszcze opinii z poradni. Zajęcia mają na celu: usprawnianie umiejętności w pisaniu i czytaniu, redukowanie zaburzeń funkcji analizatora wzrokowego, doskonalenie pamięci wzrokowej, poprawa koncentracji uwagi, usystematyzowanie znajomości reguł ortograficznych. Na zajęciach wykorzystywane są elementy z programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI oraz multimedialne i interaktywne programy.

Arkadiusz Białek


 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl.3B i 3F

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy 3B i 3F odbywają się co 2 tygodnie w poniedziałek od 1345 do 1515.

 

Mają one na celu wyrównanie zaległości edukacyjnych z lat poprzednich, powtórzenie wiadomości z poetyki(rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne), utrwalenie zasad dotyczących redagowania podstawowych form wypowiedzi pisemnej(opis sytuacji i przeżyć, opis przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka, sprawozdanie, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, dedykacja, zaproszenie, ogłoszenie),  przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego poprzez analizowanie i rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.

Ponadto służą one  wyrównywaniu braków w bieżących wiadomościach i umiejętnościach uczniów, dotyczących szczególnie czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, redagowania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych, uzupełniania wiadomości i umiejętności z różnych działów nauki o języku i wypowiadania się na zajęciach dydaktycznych.

 

Joanna Domańska


Język niemiecki/Aneta Banakiewicz

Zajęcia prowadzono w trzech grupach.

W piątki na 7 i 8 godz. lekc. odbywały się zajęcia przygotowujące ucznia klasy 3b Krzysztofa Dziarmagę do pierwszego i drugiego etapu konkursu przedmiotowego z j.  niemieckiego. Praca z uczniem bazowała na regulaminie konkursu i obejmowała powtórzenie i poszerzenie materiału leksykalnego i gramatycznego, doskonalenie sprawności rozumienia tekstu czytanego oraz rozwiązywanie testów z lat poprzednich.  

We wtorki na 7 godz. lekc. odbywały się zajęcia dla dwóch uczniów klasy 3e, którzy zdecydowali się zdawać egzamin gimnazjalny z j.niemieckiego. Uczniowie zapoznali się z informatorem egzaminacyjnym, poznali strukturę testu i szczegółowe wymagania oraz pracowali z testami z lat poprzednich. Praca obejmowała powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu słownictwa i gramatyki oraz doskonalenie podstawowych sprawności językowych wynikających z nowej podstawy programowej.

W październiku odbyły się sobotnie zajęcia dla klasy 2a, mające na celu realizację projektu gimnazjalnego. 9 uczniów pracowało nad projektem pt.: „ Meine Schule – Mein zweites Zuhause” / Moja szkoła- Mój drugi dom/. Projekt obejmował wykonanie zdjęć promujących szkołę, plakatów i banerów oraz zaprezentowanie ich w formie wystawy szkolnej i prezentacji multimedialnej przedstawiającej szkołę i życie ucznia w szkole oraz zmieszczenie jej na stronie internetowej gimnazjum.

 

Aneta Banakiewicz


 

Sprawozdanie z kółka języka angielskiego – Monika Kopacz

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do przedmiotowego konkursu z języka angielskiego dla uzdolnionych uczniów z klasy 2d, 3c oraz 3d odbywały się w środy (1 godz lekcyjna), soboty (2 godz. lekcyjne), a także w ferie zimowe. Na zajęciach uczniowie poszerzali słownictwo, poznawali struktury gramatyczne, ćwiczyli słowotwórstwo oraz parafrazy, a także rozwiązywali przykładowe arkusze konkursowe.

 

Kółko języka angielskiego dla klas trzecich odbywało się raz w tygodniu w soboty w wymiarze trzech godzin lekcyjnych. Na zajęciach uczniowie pracowali z repetytorium do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Uczniowie wzbogacali swoje słownictwo z zakresu 10 tematów egzaminacyjnych, poznawali strategie egzaminacyjne oraz rozwiązywali testy egzaminacyjne na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Kółko języka angielskiego dla klasy 1d oraz 2a odbywało się raz w tygodniu w poniedziałki w wymiarze 2 godz. lekcyjnych. Na zajęciach kółka angielskiego uczniowie przede wszystkim wzbogacali swoje słownictwo i poznawali kulturę krajów anglojęzycznych. Efektem zajęć organizowanych w ramach kółka języka angielskiego było rozwinięcie zainteresowania uczniów tym językiem. 

Monika Kopacz


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA HISTORYCZNEGO  W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Zajęcia koła historycznego odbywały się w każdy poniedziałek na 7 i 8 godzinie lekcyjnej. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas II i III, dla których jest to dodatkowy czas na przygotowanie się do czekającego ich w kwietniu egzaminu. Uczniowie biorący udział w zajęciach pogłębiali wiedzę historyczną  przygotowując się do konkursów o tematyce historycznej (Organizatorem Konkursu  „Przerwane więzi  – wspólna przyszłość”  było  Biuro Komunikacji Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach  oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach, Konkurs „ W 150 rocznicę powstania styczniowego” organizowany przez Liceum im. I.Gałczyńskiego w Kielcach). 15 uczniów wzięło również udział w konkursie historycznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Uczennice Katarzyna Szczepaniak i Wiktoria Papis zakwalifikowały się do II etapu konkursu, który odbędzie się 26 lutego. Na Zajęcia koła były też potrzebne dla uczniów klasy II e, którzy zgłosili się do realizacji projektu edukacyjnego pt;” W 150 rocznicę powstania styczniowego”. Każdy uczeń, który z jakiegoś powodu nie zaliczył w terminie planowego testu czy sprawdzianu mógł to zrobić na zajęciach koła. 

Marzena Chruściel


 

Kółko polonistyczne

Kółko polonistyczne odbywało się w piątki na 7 i 8 lekcji. Uczestniczyli w nim uczniowie klas: Ia, IIc, IIIe.

Na zajęciach tych uczniowie przygotowywali się do konkursu przedmiotowego , poszerzając swoją wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego.

Spotkania te stwarzały także możliwość poprawy ocen z wybranego zakresu materiału. Również uczniowie, którzy mają problem ze zrozumieniem wybranych zagadnień lub potrzebują więcej czasu, by wyćwiczyć pewne umiejętności, mogli uczestniczyć w tych zajęciach.

Od czasu do czasu w miarę oczekiwań, uczniowie mogli rozwijać ważną  kompetencję czytania tekstu ze zrozumieniem poprzez rozwiązywanie testów humanistycznych.

Danuta Jóźwik


Sprawozdanie z pracy Koła Historycznego w I semestrze roku szkolnego 2012/2013

Zajęcia Koła Historycznego odbywają się w poniedziałki w godzinach 13.30 – 15.15, w czwartki w godzinach 14.30-15.15 i w piątki od godziny 14.30 do 15.15.

W zajęciach uczestniczyło 15 uczniów klas pierwszych. W pierwszym semestrze roku szkolnego zrealizowano następującą tematykę sesji planowych:

 - początki osadnictwa na terenie obecnej gminy Bieliny,

- działalność leśnych hut szkła,

- historia parafii Bieliny,

- hutnictwo żelaza nad Belnianką i Nidzianką,

- rozwój miejscowości na terenie dawnych hut szkła,

- działania zbrojne na terenie gminy Bieliny,

- wielcy Bielinianie,

- obyczaje ludowe w naszej gminie,

- język, strój, budownictwo ludowe Bielin,

- najważniejsze zabytki w gminie Bieliny,

- historia szkolnictwa w gminie Bieliny,

- działalność dawnych młynów w gminie Bieliny,

- wieś połączona Kakonin-Porąbki,

- najważniejsze wydarzenia z historii gminy,

- ziemie polskie w okresie rzymskim.

Stefan Armata


 

Kółko Języka Niemieckiego i Samorząd Uczniowski - sprawozdanie za I semestr 2012/2013
Marzena Bera

 

 Kółko Języka Niemieckiego 

Kółko języka niemieckiego odbywało się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Brali w nim udział uczniowie klas II i III.

Program zajęc ukierunkowany był na usprawnienie ćwiczonych na lekcjach jęz. niemieckiego kompetencji językowych w zakresie pisania, czytania ze zrozumieniem, mówienia i rozumienia ze słuchu, co przyczyni się do skutecznego porozumiewania się z mieszkańcami niemieckiego obszaru językowego oraz nabierania coraz większej wprawy w wykorzystywaniu bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych i leksykalnych. Cele kształcące obejmują także rozwijanie umiejętności wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji, a także efektywne samodzielne uczenie się języka obcego poprzez kształtowanie różnorodnych technik uczenia się np. pracę z komputerem, korzystanie z niemieckich stron internetowych, czy czytanie gazet i czasopism niemieckich.

Podczas zajęc szczególną uwagę przywiązywałam do usprawniania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego.

Marzena Bera

 

Samorząd Uczniowski

Na początku września 2012r. odbyło się spotkanie samorządów klasowych, podczas którego uczniowie wybrali opiekunów SU w składzie:

- pani Marzena Bera

- pani Beata Krawczyk

- pani Edyta Góra

- pan Mateusz Pindral

- ks. Marcin Dzióbek

Nowo wybrani opiekunowie zorganizowali kolejne spotkanie w celu wyłonienia kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Następnie wspólnie określiliśmy zasady uczciwej i kulturalnej Kampanii Wyborczej.Tydzień później specjalnie powołana Komisja Wyborcza przeprowadziła wśród uczniów tajne głosowanie w wyniku, którego wybrano następujący skład SU:

 

- Iza Mochocka, kl. IIIe- przewodnicząca

- Karolina Tofil, kl. IIIc - zastępca

- Matylda Drzewicz, kl.IIId-skarbnik

- Paulina Kot, kl.IIIb - sekretarz

  

Celem kolejnych spotkań SU z opiekunami było:

- wybranie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego odpowiedzialnych za sprawny przebieg działań w sferze porządkowej, sportowej oraz promocji i organizacji

- określenie zasad współpracy Samorządu z Dyrekcją Gimnazjum

- omówienie konieczności reagowania i przeciwdziałania przemocy, agresji oraz wandalizmu  w szkole

 

Z inicjatywy SU od września 2012r.. w szkole nadal funkcjonuje tzw. ?Szczęśliwy numerek?, który polega na codziennym losowaniu przez uczniów w obecności opiekuna Samorządu jednej liczby. Uczeń, którego numer z dziennika odpowiada wylosowanej liczbie jest w tym dniu zwolniony z odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek. Pomysł ten szczególnie przypadł uczniom do gustu.

13 października odbyła się przygotowana przez SU akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Był to swoisty "Koncert Zyczeń" dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły, w który zaangażowało się bardzo wielu uczniów.

W ramach tzw. "szalonych dni" gimnazjum SU przygotował i przeprowadził kilka konkursów np. na najlepsze przebranie, czy atrybuty z okazji Dnia Chłopaka, 1-go Dnia Zimy, czy Mikołajek.

SU był również organizatorem  Dyskoteki Andrzejkowej, a także Balu Gimnazjalnego, który odbył się pod koniec bieżącego semestru.

 

 Marzena Bera


 

Zajęcia koła mtematycznego

Zajęcia koła matematycznego odbywają się  każdy poniedziałek od godz. 1340 - 1545.

W I semestrze w zajęciach brali udział uczniowie przygotowujący się do konkursu matematycznego, a także uczniowie mający trudności w uczeniu się i wymagający szczególnej troski w osignięciu poziomu wymagań koniecznych i podstawowych. W czasie zajęć koła uczniowie Ci uzupełniali wiedzę oraz umiejętności nabyte w czasie lekcji.

Anna Bąk


 

Koło języka polskiego – Monika Kałuża

Zajęcia odbywały się w piątki w godz. 13:40-15:20. Jedna godzina przeznaczona była dla uczniów z problemami w nauce. Głównym celem było wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. W czasie spotkań doskonaliliśmy technikę głośnego czytania, pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi, powtarzaliśmy i utrwalaliśmy zagadnienia ortograficzne oraz z nauki o języku.

Druga godzina przeznaczona była dla chętnych uczniów klasy 2a i 2b zainteresowanych treściami polonistycznymi. Na zajęciach pogłębialiśmy i uzupełnialiśmy ogólną wiedzę o literaturze i języku, utrwalaliśmy poznany materiał. 

Monika Kałuża


KSM
Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.
Realizacja tego celu przebiegała po przez:
  • cotygodniowe spotkania formacyjne;
  • udział w życiu społecznym - Rajd Świętokrzyski;
  • zorganizowanie akcji "Znicz";
  • włączenie się w akcję i zorganizowanie zbiórki w szkole w ramach akcji "Szlachetna paczka";
  • udział w Jasełkach;

 Ks. Piotr Białek


Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody i Koła Biologicznego    
I semestr roku szkolnego 2012/2013

 

            Zajęcia w ramach Kół odbywały się w poniedziałki w godzinach 13.40-15.20. Na spotkaniach uczniowie gimnazjum rozwijali umiejętności i wiedzę w zakresie:

- rozpoznawania czynników ryzyka wpływających na zdrowie i rozwój człowieka,

- dostrzegania i doceniania wpływu dynamicznego rozwoju biologii na rozwiązywanie problemów nurtujących ludzkość,

- przekonania o konieczności wprowadzenia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- poszanowania życia i przejawiania postaw etycznych wobec wszystkich organizmów.

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie przygotowywali się do konkursów przedmiotowych i tematycznych.

W konkursie wiedzy leśno-ekologicznej zorganizowanym przez Nadleśnictwo Łagów w październiku 2012r. uczennice Milena Dygas, Dominika Pająk i Izabela Szlufik, zajęły I miejsce.

            Do etapu powiatowego X Olimpiady Biologicznej zakwalifikowały się Karolina Banakiewicz, Izabela Szlufik, uczennice klasy IIIc. Uczennica Karolina Banakiewicz została finalistką X Olimpiady Biologicznej.

            W czasie trwania zajęć dodatkowych uczniowie mieli możliwość poprawy ocen z wybranych części materiału. 

Małgorzata WiniarskaOdwiedziny od 06.12.2007
             0014549


 
 


Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce