/Sprawozdania z kół II semestr

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI KOŁA PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

Zajęcia koła plastyczno - scenograficznego odbywały się w poniedziałek  od 13.45 do 15.20, w wymiarze 2 godzin tygodniowo.  A także w inne dni według potrzeb. W zajęciach systematycznie uczestniczyło 13 uczniów z klas drugich (2d i 2e) oraz uczniowie klas I i III przejawiający uzdolnienia plastyczne.

Dzięki tym zajęciom uczniowie rozwijali swoje talenty, umiejętności i kreatywność a także brali udział w różnorodnych konkursach plastycznych.

Uczestnicy koła wzięli udział w szóstej edycji konkursu plastycznego. Spośród 586 nadesłanych prac plastycznych wykonanych różnymi technikami jury zakwalifikowało do finału pracę Michała Lisowskiego ucznia klasy 3c. W kategorii wiekowej powyżej 15 lat Michał otrzymał II miejsce. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Sali Lustrzanej WDK Kielce a nagrody dla młodych plastyków ufundowali wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, marszałek województwa Adam Jarubas, Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł i dyrektor WDK Jarosław Machnicki

            Również w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach po raz trzeci zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod nazwą „ Świętokrzyski Czar”, na który napłynęło 83 prace z całej Polski,  m.in. z Rybnika, Warszawy, Tychów, Wrocławia, Krynicy-Zdrój, Białej- Podlaskiej, Żyrardowa, Słupska, Elbląga, Radomia, Wodzisławia, Wołomina oraz województwa świętokrzyskiego.

Uczeń naszego gimnazjum Michał Lisowski pokonał uczniów i absolwentów szkół plastycznych z całej Polski i uzyskał zaszczytne II miejsce. Namalował pracę przedstawiającą klasztor na Świętym Krzyżu.

 Nagrody dla młodych plastyków ufundowali Pani Róża Thun - Poseł do Parlamentu Europejskiego i dyrektor WDK Jarosław Machnicki

            Uczestnicy koła wraz z uczniami klasy 2c przygotowali oprawę plastyczną i elementy wizualizacji do Turnieju Innowacyjności i Kreatywności, promujące tematykę kreatywności oraz hasła, transparenty i banery wspierające naszą drużynę wiedzową.

            Wsparliśmy także plastycznie grupę sportowców i kibiców biorących udział w Minieuro 2012 na Arenie Kielc.

            W zakresie działań koła zorganizowano również pokonkursową wystawę plastyczną, prac malarskich wykonanych w ramach Turnieju „ Świętokrzyska Liga Mocy”.

 Ponadto uczestnicy koła plastycznego wykonywali  wszystkie scenografie  na uroczystości szkolne w gimnazjum i szkole podstawowej.

 

Edyta A. Góra

 


 

Sprawozdanie z dodatkowych zajęć z języka angielskiego

 

Kółko języka angielskiego dla klasy 2c i 2dodbywało się raz w tygodniu w czwartki od godz. 14.30 do 16.00. Na zajęciach uczniowie pracowali z repetytorium do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Uczniowie wzbogacali swoje słownictwo z zakresu 10 tematów egzaminacyjnych, poznawali strategie egzaminacyjne oraz rozwiązywali testy egzaminacyjne na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Zajęcia dodatkowe przygotowujące do przedmiotowego konkursu z języka angielskiegodla uzdolnionych uczniów z klasy 1d, 2c i 2d odbywały się w poniedziałki w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Na zajęciach uczniowie poszerzali słownictwo, poznawali struktury gramatyczne, rozwiązywali przykładowe arkusze konkursowe.

Monika Kopacz

 


 

Kółko Języka Niemieckiego

 

Kółko języka niemieckiego odbywało się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Brali w nim udział uczniowie klas II i III. Program zajęc ukierunkowany był na usprawnienie ćwiczonych na lekcjach jęz. niemieckiego kompetencji językowych w zakresie pisania, czytania ze zrozumieniem, mówienia i rozumienia ze słuchu, co przyczyni się do skutecznego porozumiewania się z mieszkańcami niemieckiego obszaru językowego oraz nabierania coraz większej wprawy w wykorzystywaniu bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych i leksykalnych. Cele kształcące obejmują także rozwijanie umiejętności wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji, a także efektywne samodzielne uczenie się języka obcego poprzez kształtowanie różnorodnych technik uczenia się np. pracę z komputerem, korzystanie z niemieckich stron internetowych, czy czytanie gazet i czasopism niemieckich. 

W drugim semestrze szczególną uwagę przywiązywałam do usprawniania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego.

 

Samorząd Ucznowski

 

W drugim semestrze Samorząd Uczniowski kontynuował działania rozpoczęte  na początku roku szkolnego, takie jak: "Szczęśliwy Numerek", prowadzenie gazetki, uaktualnianie informacji na stronie internetowej, czy współpraca z panem pedagogiem w ramach Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 

Z okazji 1-go Dnia Wiosny zorganizowaliśmy konkurs pt. "Pachnie Wiosną", w którym wzięło udział bardzo wielu uczniów. Pierwszy kwietnia był również ciekawym dniem w naszej szkole ze względu na wybór  najzabawniejszego prima aprilisowego stroju gimnazjalistów. 

Z okazji Dnia Dziecka SU przygotował akademię w formie konkursu nauczyciele kontra uczniowie pt. "Super Dzieciaki" oraz prezentację multimedialną pt. "Duże Dzieci", która ukazała beztroskie lata dziecięce i młodzieńcze naszych belfrów. 

SU współpracował także z nauczycielami wychowania fizycznego w organizacji Dnia Sportu.

 

Marzena Bera 

Zajęcia pozalekcyjne - Język niemiecki

  

W drugim semestrze zajęcia odbywały się  w piątki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej. W zajęciach brali udział uczniowie klas trzecich. Zajęcia służyły przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego i jego analizie. Uczniowie pracowali z arkuszami egzaminacyjnymi z lat poprzednich, powtarzali i utrwalali słownictwo i struktury gramatyczne. Na zajęciach doskonalono podstawowe sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji i środków językowych. Do egzaminu przystąpiło trzech uczniów.

 

W ramach godzin z art. 42 ust.2 pkt 2 w sobotę 2.06 odbyły się zajęcia z uczniami klasy 1b, w których wzięło udział 13 osób. Uczniowie pracowali nad projektem „Deutsch ist mein Plus” – dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego. Celem projektu było pogłębienie informacji na temat krajów niemieckojęzycznych, wyszukanie ciekawostek dotyczących nauki języka niemieckiego i argumentów potwierdzających korzyści płynące z nauki tego języka. Uczniowie korzystali z różnych źródeł informacji, głównie z internetu. Efektem pracy nad projektem były  plakaty i zdjęcia, zaprezentowane na wystawie przygotowanej na holu szkolnym. 

Aneta Banakiewicz

 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją rozwojową. 

Zajęcia odbywały się w poniedziałki od 13.30 do 14.25. Uczestniczyli w nich uczniowie z dysleksją rozwojową. Ich celem było stworzenie możliwości rozwoju uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Uczestniczyło w nich zazwyczaj pięciu uczniów. Prowadzone ćwiczenia miały za zadanie usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, wypracowanie nawyku pisania poprawnego pod względem ortograficznym, usprawnienie techniki czytania oraz eliminowanie stresu i napięć emocjonalnych.

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy 2B

Spotkania odbywały się w poniedziałek od 14.30 do 15.15. Uczestniczyli w nich uczniowie z klasy 2B oraz chętni uczniowie z klasy 2F i 1E.Celem głównym zajęć było wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, dotyczących szczególnie czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, redagowania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych, uzupełnienia wiadomości i umiejętności z różnych działów nauki o języku i wypowiadania się na zajęciach dydaktycznych.

 

Gazetka szkolna „Żaczek”

 

                W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 opiekę nad szkolną gazetką sprawowały: Joanna Domańska, Edyta Góra i Maria Kałuża. W pracach nad przygotowaniem gazetki biorą głównie udział uczniowie z klas pierwszych i drugich. Tworzenie kolejnych numerów daje im możliwość uświadomienia sobie posiadanych predyspozycji i możliwości twórczych, rozwija ich zainteresowania oraz kompetencje komunikacyjne. Ponadto kształci umiejętność poprawnego i precyzyjnego formułowania myśli oraz celowego władania środkami językowymi. Tworząc kolejne numery „Żaczka” wykorzystują znajomość technologii komputerowej.

 

 Joanna Domańska Koło Biologiczne

 

W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 społecznie odbywały się zajęcia dla klasy IIIa, IIIb i IIId, w ramach których uczniowie rozwiązywali testy przygotowujące ich do egzaminu gimnazjalnego.
Na zajęciach dodatkowych uczniowie z klasy IIIb i IIId oraz IIa przygotowywali się do konkursu ekologicznego organizowanego przez Zarząd Okręgowy LOP w Kielcach.
Uczennica kl. IIId - Bernadetta Szczepaniak została laureatem Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Marta Łataś 


 

Zajęcia z piłki nożnej

Zajęcia z piłki nożnej dla dziewcząt były prowadzone raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin w okresie od lutego do czerwca. W kółku sportowym uczestniczyło ok. 15 osób. Celem zajęć było doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę nożną. Dziewczęta chętnie  brały udział w prowadzonych przeze mnie ćwiczeniach i aktywnie uczestniczyły  w zajęciach. W Turnieju o Puchar Dyrektora Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Kielcech, gdzie zjechały się drużyny z całego województwa, dziewczęta nasze zajęły 3 miejsce.

 

W minionym półroczu prowadziłam zajęcia badmintona dla dziewcząt i chłopców naszego gimnazjum. Uczniowie doskonalili grę punktową a 6- osobowa grypa reprezentowała naszą szkołę w Świętokrzyskiej Lidze Badmintona w Zagnańsku, gdzie ostatecznie drużynowo zajęła 4 miejsce w rejonie Kielce-Zagnańsk.

 

W drugim semestrze byłam również opiekunem zespołu tanecznego The Flown.  Dziewczęta doskonaliły poznane tańce i pracowały nad nowymi układami. Nad podsumowanie całej pracy uczennice, swoim występem jako jedyne reprezentowały nasze gimnazjum  w Dniu Świętokrzyskiej Truskawki.

 

W czerwcu byłam organizatorem wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do Parku Wodnego i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Przedsięwzięcie to dofinansowane było ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wycieczce uczestniczyło 50 uczniów i wszystkim towarzyszył dobry humor i wspaniała zabawa.  

Ilona Kowalczyk


 

Piłka siatkowa

 

 

Zajęcia sportowe z piłki siatkowej odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny . W treningach uczestniczyło 15 dziewcząt z klas I- III wykazujące predyspozycje do tej gry zespołowej.  Drużyna reprezentowała szkołę w turniejach i zawodach sportowych:

 

- III m. w Turnieju o Puchar Przewodniczącej Komisji Oświaty w Łagowie

 

- IV m. w zawodach rejonowych w Bodzentynie

 

- IV m. w półfinałach wojewódzkich w Szewnej

 

- m V- VIII w Turnieju o Puchar Dyrektora LO im Józefa Wybickiego

 

Organizowane były wyjazdy na mecze Vive Kielce i Farta Kielce.

 

Uczniowie naszego Gimnazjum zajęli  I miejsce w organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, Komendę Wojewódzką Policji, Echo Dnia,  konkursie dla kibiców pn. „Kulturalny kibic- Bezpieczny Stadion”

 

Uczennica Karina Maruszak zajęła III m. w Konkursie fotograficznym pn. „Radość Kibica w Obiektywie”

 

 

 

Dariusz Wiącek 


 

Zajęcia Koła Historycznego odbywały się raz w tygodniu  w wymiarze 2 godzin. Na zajęciach tych poszerzaliśmy wiedzę historyczną, zwłaszcza tych treści , które w podstawie programowej są uszczuplone. W pierwszej połowie semestru praca na kole głównie nakierowana była na przygotowanie uczniów do kolejnego etapu konkursu historycznego. Część godzin koła poświęcona była też na przygotowanie uczniów klas trzecich do czekającego ich egzaminu gimnazjalnego. Zajęcia koła cieszyły się u uczniów dużym powodzeniem.

 

Marzena Chruściel

 


 

KOŁO  GEOGRAFICZNE

 

 

 

Zajęcia koła geograficznego odbywały się w każdy poniedziałek 2 godziny. W ramach przygotowań do konkursów dodatkowo w środy i czwartki po 3 godziny.

 

Na zajęciach omawiane były zagadnienia z zakresu geografii fizycznej, regionalnej świata, społeczno – ekonomicznej Polski i atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego.

 

Zaangażowanie uczniów przyniosło wspaniałe efekty:

 

Kasia Rzepka z III D i Natalia Szczykutowicz z III A zostały laureatkami VIII Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

 

         Drużyna w składzie: Bernadetta Szczepaniak z III D, Seweryn Satro z III F i Mateusz Kolasa z II C zdobyli I miejsce w województwie w Świętokrzyskim Turnieju Innowacji i Kreatywności (STIK).

 

         Dodatkowo w każdy poniedziałek uczniowie klas pierwszych i trzecich mieli możliwość poprawy ocen pisemnie lub ustnie.

 

 

 

                                                                  Jan  Sala


Koło chemiczne          

Zajęcia odbywały się w poniedziałek w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. W zajęciach brali udział uczniowie klas II a, e, c  i III d, e szczególnie zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności z chemii.  Niektórzy członkowie koła wzięli udział w Konkursie Chemicznym. Siedmioro uczniów  ( 3 osoby z klasy II i 4 z klasy III) zakwalifikowało się do II etapu. Do finału zakwalifikowała się uczennica klasy IIa Monika Szczepaniak. Monika została laureatką Konkursu Chemicznego i dzięki temu w przyszłym roku szkolnym nie będzie zdawała egzaminu w części matematyczno – przyrodniczej uzyskując 100 % punktów. Uczniowie klasy III d i e przygotowywali się do egzaminu w części przyrodniczej, wykonując zadania zamknięte wielokrotnego wyboru. Należy podkreślić  zaangażowanie uczniów, ogromną pracę, wykonywanie dodatkowych zadań co przyniosło efekt w postaci bardzo wysokich wyników z egzaminu.

 

Anna Matałowska

 


 

Kółko z wiedzy o społeczeństwie w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 organizowane było dla uczniów klas trzecich gimnazjum. Celem zajęć było przygotowanie uczniów do nowej formuły egzaminu gimnazjalnego oraz powtórzenie materiału z klasy pierwszej i drugiej. Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali zadania zgodnie ze standardami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

 Szkolne Koło Prawne

 

W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 odbywały się zajęcia Szkolnego Koła Prawnego, na które uczęszczali uczniowie klas drugich. Celem zajęć było poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, zapoznanie z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie praktycznej wiedzy prawniczej. Zajęcia wpisywały się w projekt realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Świadomy swoich praw obywatel”.

Julita Skrzyniarz


 


Odwiedziny od 06.12.2007
             0014698


 
 


Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce